Tillsyn över spelverksamhet och penningtvätt i Casino Cosmopol

Svar på skriftlig fråga 2019/20:359 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/03787/OU

Finansdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:359 av Rasmus Ling (MP) Tillsyn över spelverksamheten och penningtvätt i Casino Cosmopol

Rasmus Ling har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta i syfte att öka tillsynen av spelverksamheten och därmed minimera risken för penningtvätt på Casino Cosmopol.

Det främsta syftet med omregleringen av spelmarknaden var att återta kontrollen över den och därmed att skapa goda förutsättningar för tillsyn med konsumenten i fokus.

Som frågeställaren påpekar har Casino Cosmopol ålagts att vidta åtgärder för att förbättra arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det var ett resultat av Spelinspektionens tillsyn. Myndigheten fick under våren 2019 ett särskilt uppdrag med fokus på tillsynen av spelmarknaden. Den pågående Spelmarknadsutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att upprätthålla en välfungerande spelmarknad. På regeringens uppdrag följer Statskontoret upp omregleringen av spelmarknaden.

Regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder när det behövs.

Stockholm den 19 november 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-12)