Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring

Svar på skriftlig fråga 2011/12:137 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 23 november

Svar på fråga

2011/12:137 Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring

Försvarsminister Sten Tolgfors

Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag avser att agera för att tillsynen över arbetsmiljön för svenskar som deltar i utlandstjänst ska fungera tillfredsställande.

Riksdagen beslutade 2010 om lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser och lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I lagen anges att vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) ska tillämpas i fråga om Försvarsmaktens arbetsmiljöansvar i insatsområdet, om inte tjänstgöringsförhållandena hindrar detta. Det gäller bestämmelser i 2 kap., 3 kap. och 6 kap. arbetsmiljölagen. Frågor om tillsyn regleras i 7 kap. arbetsmiljölagen. Riksdagen har därigenom reglerat vilka bestämmelser i arbetsmiljölagen som ska gälla vid en internationell militär insats (prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269).

Lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ersatte den tidigare lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Den nya lagen innehåller i huvudsak samma bestämmelser som den tidigare lagen vad gäller arbetsmiljö, dock med den ändringen att tillämpningsområdet har avgränsats till insatsområdet.

I 2004 års försvarsbeslutsproposition (prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143) redovisade regeringen principerna för Försvarsmaktens arbete med bland annat arbetsmiljöfrågorna. Försvarsmakten har samlat sitt arbete med att hantera risker för sin personal, arbetsmiljö och marin yttre miljö vid all verksamhet inom begreppet verksamhetssäkerhet.

Detta arbete leds av Försvarsmaktens säkerhetsinspektion, som ingår i Försvarsmaktens högkvarter. Säkerhetsinspektionen ska planera, genomföra och följa upp tillsyn och kontroll av bland annat arbetsmiljön.

Händelser

Inlämnad: 2011-11-16 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-23 Svar anmält: 2011-11-23
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-11-16)