Tillväxtanalys

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1917 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05664/SUN

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1917 av Per Åsling (C) Tillväxtanalys

Per Åsling frågat mig hur jag ser på den framtida lokaliseringen av den analys- och utvärderingsresurs som Tillväxtanalys utgör.

Jag vill börja med att säga att regeringen har behov av uppföljningar, analyser och utredningar som är genomförda av andra myndigheter än de som ansvarar för respektive verksamhet. Utredningen om regeringens analys- och utvärderingsresurser (dir. 2017:79) syftar till att säkerställa att organisationen och styrningen av analys- och utvärderingsresurserna är ändamålsenlig och effektiv utifrån regeringens samlade behov.

Regeringens uttalade ambition är vidare att öka spridningen av de statliga myndigheterna och att detta utgör en viktig del av regeringens arbete med att stärka den statliga närvaron i hela landet. Regeringen har i genomförandet av den här ambitionen fattat flera beslut om lokalisering av verksamhet eller hela myndigheter från Stockholms län till andra delar av landet.

Mot bakgrund av det som sägs ovan kan jag inte föregripa det påbörjade utredningsarbetet där uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Stockholm den 18 september 2017

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-11)