Trafikverkets långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2017/18:791 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/01087/SUBT

N2018/01086/SUBT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson (C) Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet och fråga 2017/18:791 av Anders Åkesson (C)Trafikverkets långa handläggningstider

Anders Åkesson har ställt frågor till både mig och till statsrådet Peter Eriksson angående Trafikverkets handläggningstider av ledningsärenden. Ansvaret i regeringen är så fördelat att den fråga som ställts till statsrådet Peter Eriksson har överlämnats till mig. Jag väljer att svara på de båda frågorna i ett sammanhang.

Trafikverket har ett viktigt åtagande i att hantera de tillstånd som krävs för att bredbandsutbyggnaden i Sverige ska kunna fortsätta i ett högt tempo. Regeringen har i regleringsbrevet till Trafikverket avseende 2018 skärpt myndighetens uppdrag att korta handläggningstiderna för ledningsärenden. Regeringen vill inom ramen för detta uppdrag även se att Trafikverket redovisar effekter av sina insatser. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2018.

För ärenden gällande arbete på befintlig ledning och anmälan om akut eller skyndsam reparation som berör väganläggningen klarar Trafikverket den lagstadgade handläggningstiden. För övriga ärenden har Trafikverket en handläggningstid som under en period har överstigit 4 månader. Det finns enligt Trafikverket flera faktorer som förklarar varför myndigheten i dag har svårt att svara upp mot den lagstadgade handläggningstiden. Ärendemängden och även komplexiteten på inkomna ärenden har ökat kraftigt under de senaste åren eftersom fiberföreningar bygger helt nya nät. Under 2017 inkom till Trafikverket över 9 800 ärenden jämfört med drygt 6000 ärenden 2015 och ärendemängden under januari 2018 visar på fortsatt höga nivåer. Personalstyrkan som arbetar med ledningsärenden har ökat från 17 till 53 personer och ytterligare 14 personer kommer att anställas under 2018.

Vidare pågår just nu en fortsatt utveckling av verksamheten genom utbildningspaket för handläggare för en enhetlig nationell handläggning samt utvecklingen av en e-tjänst som ett stöd för sökanden att kunna klassificera sina ärenden. Trafikverket utreder vidare möjligheterna att använda andra tekniska lösningar. Utöver personalförstärkningar vidtar Trafikverket ytterligare åtgärder för att få ner handläggningstiderna, såsom att regelbundet bjuda in branschen till dialog och utbildning kring ledningsansökningar och även arbete på väg. Satsningar görs även på utbildning via webbinarium för att nå många ledningsägare, ombud och entreprenörer. Trafikverket har även tagit fram en broschyr, ”Ledningsarbete inom det statliga vägområdet – hur du ska förlägga ledningen och bevara vägens skick”.

Jag följer löpande denna fråga med förväntningen att Trafikverkets vidtagna åtgärder ger resultat i form av minskade handläggningstider. Sammanfattningsvis vill jag betona vikten av att regeringens mål om bredbandsutbyggnaden uppnås: år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Stockholm den 23 februari 2018

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-15)