Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1027 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 1 oktober

Svar på fråga

2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning

Finansminister Anders Borg

Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra framförhållningen av tjänstetillsättningen av Tullverkets personal vid Sveriges gränser, inte minst på de platser där tull- och polisstation är samlokaliserade som i exempelvis Idre.

Regeringens förvaltningspolitik bygger på att myndigheterna i största möjliga utsträckning själva ska avgöra var deras resurser gör mest nytta för att uppfylla de mål för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer. Det är myndighetschefen som, inom ramen för den arbetsgivarpolitiska delegeringen, svarar för att det finns kompetens för att nå verksamhetens mål. Mot ovanstående bakgrund avser jag inte att vidta någon åtgärd.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarad: 2010-10-01 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-17)