Underfinansieringen av migrationsdomstolarna

Svar på skriftlig fråga 2019/20:305 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/03584/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:305 av Maria Malmer Stenergard (M)
Underfinansieringen av migrationsdomstolarna

Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att genomföra andra reformer för att motverka att migrationsdomstolarna blir en flaskhals i migrationssystemet, och i så fall vilka.

Trots att migrationsdomstolarna har avgjort fler asylmål än någonsin är balanserna fortfarande stora. Långa väntetider innebär påfrestningar för den asylsökande, men även stora kostnader för samhället. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för asylsökande att få ett snabbare avgörande med bibehållen rättssäkerhet.

Regeringen tillförde ca 200 miljoner kronor till migrationsdomstolarna i vårändringsbudgeten för 2019. Det behövdes eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna, i den av riksdagen beslutade budgeten för 2019, tilldelade migrationsdomstolarna avsevärt lägre belopp än de begärt. Regeringen föreslår också ett tillskott på 122 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2020.

För att hantera den stora målökningen på migrationsområdet har lagändringar genomförts för att underlätta för domstolarna att samverka med varandra och på så sätt ta tillvara domstolarnas samlade kapacitet.

Domstolarnas möjligheter att delegera beredningsåtgärder har utvidgats och migrationsdomstolarna har fått utökade möjligheter att överlämna mål till andra domstolar. I den nyligen beslutade propositionen 2019/20:19 har regeringen föreslagit att de delvis tillfälliga möjligheterna att överlämna mål, ska förlängas till utgången av 2020. Förslaget ger domstolarna bättre förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå.

Stockholm den 15 november 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-04)