Uppehållstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2012/13:756 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

Statsrådet Tobias Billström

den 18 september

Svar på fråga

2012/13:756 Uppehållstillstånd

Statsrådet Tobias Billström

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende.

Jag är, som Lars Mejern Larsson säkert känner till, förhindrad att uttala mig i ett enskilt fall men vill allmänt framhålla följande beträffande reglerna om anhörig­invandring i utlänningslagen (2005:716).

För nära anhöriga till en i Sverige bosatt person, utöver make, sambo och underåriga barn, gäller enligt huvudregeln att uppehållstillstånd får ges om han eller hon har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet. Denna ordning har vi haft sedan 1997. När bestämmelsen infördes ansågs det vara en rimlig avvägning som också låg i linje med Europadomstolens praxis i fråga om Europakonventionens stadgande om skydd för familjelivet. Där­utöver får uppehållstillståndbeviljas också i andra fall när det finns synnerliga skäl om utlänningen på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.Det finns med andra ord en ventil när det gäller ömmande och udda situation­er.Ett exempel när det kan finnas synnerliga skäl på grund av särskild anknytning är när en förälder vill förenas med sitt barn i Sverige men de inte har ingått i samma hushållsgemenskap. I dessa fall ska hänsyn tas till förälderns ålder, boende­förhållanden och försörjningsmöjligheter samt omständigheter av humanitär art.

En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige och inte kan beviljas uppehållstillstånd på annan grund, kan undantagsvis ändå beviljas uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständig­heter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska då särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En kartläggning har gjorts av tillämpningen av denna regel. Kartläggningen visade att myndigheterna i huvudsak har tillämpat bestämmelsen på det sätt lagstiftaren har avsett.

Sverige har således en lagstiftning som i rimlig utsträckning ger utrymme för familjeåterförening. En lagstiftningsom beaktar utlänningens situation i flera avseendenvid bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas, däribland beroendeförhållande och hälsotillstånd.Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolar­nas uppgift attavgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. Bedömningarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet.

Jag anser inte att det finns behov av några åtgärder från min sida med anledning av Lars Mejern Larssons fråga.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-12)