Upprustning av leder i fjällområden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:662 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01165

/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:662 av Cassandra Sundin (SD)
Upprustning av leder i fjällområden

Cassandra Sundin har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa de statliga ledernas underhåll och upprustning.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen bedömer att förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv behöver utvecklas även fortsättningsvis. För att de skyddade områdena ska vara enkla att besöka behöver de vara lättåtkomliga och tillgängliga. Regeringens tidigare förstärkningar av Naturvårdsverkets anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur, har möjliggjort ett omfattande arbete på länsstyrelserna med att rusta upp det statliga ledsystemet. Insatsen är till stora delar är avklarad vad gäller upprustning av broar, rastskydd och leder. Under 2015-2018 har t.ex. över 200 mil vandringsled fått förbättrad ledmarkering, 115 broar har rustats upp och 142 nya broar anlagts. Därutöver har en satsning på t.ex. stigar, rastplatser och informationsinsatser i skyddade områden genomförts. Statliga medel från anslaget har också gått till kommuner genom bidrag för Lokala naturvårdssatsningar (LONA) för anläggning, restaurering och tillgänglighetsanpassning av leder, samt till bl.a. vindskydd, rastplatser och stängselövergångar.

Den stora neddragning av anslaget för åtgärder för värdefull natur som beslutades av riksdagen för 2019 innebär dock enligt Naturvårdsverket bl.a. färre insatser för att öka människors tillgänglighet och sämre underhåll av vandringsleder och informationsskyltar m.m. Regeringens satsningar på åtgärder för värdefull natur är viktiga, och i vårändringsbudgeten har vi lämnat förslag om att anslaget bör ökas med 212 miljoner kronor för 2019. Detta förbättrar Naturvårdsverkets möjligheter att fortsätta arbetet med tillgängliggörande av naturen.

Stockholm den 29 maj 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-16)