Utbyggnaden av 5G-nätet och rikets säkerhet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:408 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:408 av Alexandra Anstrell (M)
Utbyggnaden av 5G-nätet och rikets säkerhet

Alexandra Anstrell har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att olämpliga aktörer som kan hota Sveriges säkerhet inte får vara med och bygga det nya 5G-nätet.

Utbyggnaden av 5G är en högprioriterad fråga för Sverige och avgörande för att Sverige ska behålla sin plats som en ledande nation inom it och digitalisering. Det är därför också angeläget att de frekvenser som är nödvändiga för 5G-utbyggnaden tilldelas så snart som möjligt.

Samtidigt måste vi ha en hög nivå av säkerhet för att inte bli sårbara när allt mer av samhället digitaliseras. Därför har regeringen tagit initiativ till den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2020 och som ger Post- och telestyrelsen (PTS) möjlighet att, efter samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, neka radiotillstånd eller förena tillstånd med nödvändiga villkor för att skydda Sveriges säkerhet. Lagstiftningen tar inte sikte på något land eller någon kommersiell aktör.

PTS har i sitt beslut inför auktionen av 5G-frekvenser tillämpat de nya reglerna om skydd för Sveriges säkerhet vid radioanvändning.

Nu ankommer det på domstolarna att ta ställning till Huaweis överklagande. Regeringen får inte bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller som rör tillämpningen av lag. Regeringen får inte heller bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall.

Stockholm den 18 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-10)