Utbyggnaden av 5G

Svar på skriftlig fråga 2020/21:409 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:409 av Björn Söder (SD)
Utbyggnaden av 5G

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkra utbyggnaden av 5G i Sverige.

Utbyggnaden av 5G är en högprioriterad fråga för Sverige och avgörande för att Sverige ska behålla sin plats som en ledande nation inom it och digitalisering. Det är därför också angeläget att de frekvenser som är nödvändiga för 5G-utbyggnaden tilldelas så snart som möjligt.

Samtidigt måste vi ha en hög nivå av säkerhet för att inte bli sårbara när allt mer av samhället digitaliseras. Därför har regeringen tagit initiativ till den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2020 och som ger Post- och telestyrelsen möjlighet att, efter samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, neka radiotillstånd eller förena tillstånd med nödvändiga villkor för att skydda Sveriges säkerhet. Lagstiftningen tar inte sikte på något land eller någon kommersiell aktör.

Det är nu upp till myndigheter och domstolar att tillämpa de regler som riksdagen har beslutat. Regeringen får inte bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller som rör tillämpningen av lag. Regeringen får inte heller bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall.

Stockholm den 18 november 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-10)