Utfärdande av särskilda förordnanden

Svar på skriftlig fråga 2014/15:759 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05237/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt (SD) Utfärdanden av särskilda förordnanden

Carina Herrstedt (SD) har frågat mig om det är min avsikt att låta Socialstyrelsen utfärda särskilda förordnanden av den svenska ST-utbildningen som devalverar den kvalitativt fina utbildning som svenska läkare får och i praktiken inte ge de saudiska läkarstudenterna en fullvärdig specialistutbildning.

I enlighet med regeringsformens bestämmelser (12 kap 2 § RF) om förvaltningens självständighet får jag som minister inte bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Socialstyrelsen är behörig myndighet och prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis om specialistkompetens för läkare. Bestämmelserna finns i patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt i föreskrifter från Socialstyrelsen.

Stockholm den 17 augusti 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-11)