Utförselkontroll av stöldgods

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1180 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


Ju2017/03128/POL

Ju2017/03206/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng (M) Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg (M) Utförselkontroll av stöldgods

Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några åtgärder för att se över Tullverkets befogenheter att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Thomas Finnborg har frågat mig om jag anser att det behövs en skärpt utförselkontroll för att förhindra att stöldgods förs ut från Sverige och vilka åtgärder jag och regeringen i så fall kommer att vidta för att komma till rätta med problemet. Jag har valt att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

Jag besvarade den 11 januari i år en liknande fråga från Lars-Arne Staxäng. Jag betonade då, och vill återigen framhålla, att jag ser allvarligt på den här typen av brottslighet. Det är därför av största vikt att det samarbete som finns mellan Tullverket och Polismyndigheten fungerar i de fall där Tullverket inte själv har befogenhet att ingripa.

Tullverkets befogenheter att göra kontroller vid gränsen mot ett annat EU-land regleras i den s.k. inregränslagen. För att Tullverket ska få göra ingripanden krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagen. Exempel på sådana varor är narkotika, vapen och krigsmateriel. Med stöd av den lagen har Tullverket rätt att bl.a. omhänderta varor. Dessutom kan lagen om straff för smuggling bli tillämplig, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om beslag. För att regelverket ska vara tillämpligt ska det dock finnas en in- eller utförselrestriktion beträffande varan i annan lagstiftning. Regleringen för Tullverkets kontroller tar således endast sikte på in- och utförselreglerade varor och inte på att utreda andra typer av brott.

Det är som jag nämnde inledningsvis viktigt att Tullverket och Polismyndigheten samverkar i dessa frågor och enligt vad jag har erfarit har myndigheterna ett bra samarbete. Det är finansministern som har ansvaret för Tullverket, men såvitt jag känner till har Tullverket inte efterfrågat någon lagändring som skulle ge dem möjlighet att vid utförsel beslagta varor som misstänks vara stöldgods. Jag har därför för tillfället inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Stockholm den 11 april 2017

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-03)