Utökat förbud mot blyhagel

Svar på skriftlig fråga 2019/20:314 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01971/Ke

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:314 av Magnus Persson (SD)
Utökat förbud mot blyhagel

Magnus Persson har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att värna vårt självbestämmande i frågan om EU:s förslag om utökat förbud mot blyhagel.

Kemikalielagstiftningen är harmoniserad på EU-nivå vilket innebär att samma regler gäller i alla EU:s medlemsstater. Syftet är att skapa fri rörlighet av varor och tjänster. Användning av blyammunition i våtmark är redan reglerad i många länder, däribland Sverige, eftersom negativa effekter på miljön har dokumenterats. Kommissionen har konstaterat att de olika reglerna i medlemsstaterna kan skapa handelshinder och har därför bett Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) att undersöka om det är motiverat att begränsa blyammunition i våtmark på EU-nivå.

Förslaget att liksom i Sverige förbjuda användningen av blyhagel i våtmark har varit ute på offentligt samråd där alla intressenter har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter. Det har sedan granskats av de två vetenskapliga kommittéerna vid Echa – riskbedömningskommittén och samhällsekonomiska kommittén. Kommittéerna har kommit fram till att användningen av blyhagel i våtmark innebär en risk för miljön, att alternativ till blyhagel är tillgängliga och att risken bäst hanteras genom att samma begränsning av användningen av blyammunition i våtmark införs i samtliga medlemsstater i EU.


Kommissionen har ännu inte lagt fram något förslag för medlemsländerna att ta ställning till. En svensk position kommer att beredas i vanlig ordning inom Regeringskansliet inför en eventuell omröstning.

Stockholm den 13 november 2019


Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-06)