Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5981/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden (M) Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla

Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att utreda kostnader och vilka effekter en kanal från Vänern till Uddevalla skulle innebära!

Trafikverket och Sjöfartsverket är de myndigheter inom mitt område som utreder kostnader och effekter av investeringar i infrastruktur för sjöfarten. Trafikverket har tidigare tillsammans med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartverket och Göteborgs Stad genomfört en trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsvalsanalys av Göta älv och Vänerstråket. En andra fas av arbetet har nu inletts och ska ligga till grund för prioriteringarna i nästa trafikslagsövergripande infrastrukturplan som ska gälla för åren 2018–2029. Frågan om en eventuell kanal från Vänern till Uddevalla hanteras inom ramen för detta arbete. Jag anser att det inte finns någon anledning för mig att ta ytterligare initiativ i denna fråga i nuläget.

Stockholm den 1 september

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-19)