Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1030 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

Socialminister Göran Hägglund

den 6 oktober

Svar på fråga

2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden

Socialminister Göran Hägglund

Ronny Olander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta om det av utvärderingen visar sig att avregleringen lett till problem och brister när det gäller service, tillgänglighet och priser.

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden utifrån målen med reformen. Uppföljningen och utvärderingen ska omfatta såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. I ett första steg, som ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2011, ska myndigheten bryta ned målen med omregleringen till ett antal konkreta indikatorer som sedan ska ligga till grund för uppföljningen och utvärderingen. Utvärderingen bör bland annat avse effekterna för konsumenterna när det gäller tillgängligheten till läkemedel och service i alla delar av landet, öppettider, prisutveckling, konsumtionen av de läkemedel som omfattas av reformen samt apotekens bidrag till en bättre läkemedelsanvändning. En delrapport med en första utvärdering ska lämnas senast den 1 juni 2012 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2013.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i uppdrag att följa upp prisutvecklingen på läkemedelsmarknaden och ska också följa och analysera den geografiska tillgängligheten till läkemedel för att kunna bedöma omregleringens effekter. Dessa uppdrag ska slutredovisas senast den 31 december 2012. Dessutom har Konsumentverket och Konkurrensverket fått de uppdrag som nämns i frågan och som innebär att myndigheterna ska följa utvecklingen med anledning av omregleringen. Båda myndigheterna ska avge en slutredovisning senast den 31 december 2010. Den huvudsakliga utvärderingen genomförs dock av Statskontoret och, i fråga om prisutvecklingen och den geografiska tillgängligheten, av Tillväxtanalys.

Om det finns skäl att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, beror naturligtvis helt på vad utvärderingen ger för resultat. Parallellt med myndigheternas utvärderingsuppdrag följer regeringen löpande utvecklingen på apoteksmarknaden och för en dialog med berörda aktörer. Jag konstaterar att Läkemedelsverket i nuläget beviljat mer än 100 tillstånd till nya apotek utöver de befintliga apotek som överlåtits från Apoteket AB till nya ägare. Vidare visar uppgifter från Sveriges Apoteksförening att öppethållandet totalt sett har ökat hos de apotek som fanns vid tidpunkten för omregleringen.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-27 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-06 Svar anmält: 2010-10-06
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-27)