Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05199/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm (FP) Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen

Barbro Westerholm har frågat mig hur regeringen avser gå vidare för att den nationella ordinationsdatabasen ska kunna etableras.

Regeringens målsättning är att förskrivare och farmaceuter ska ha tillgång till aktuella och korrekta uppgifter om patientens läkemedelsbehandling så att kvalitet och säkerhet kan säkerställas.

Två utredningar har på senare tid lämnat betänkanden som innehåller en mängd olika förslag kopplat till informationshantering inom hälso- och sjukvården. Förslagen innefattar också åtgärder som syftar till att inrätta en gemensam läkemedelslista (nationell ordinationsdatabas). Det ena betänkandet har remissbehandlats och det andra är ute på remiss till och med den 31 oktober 2015. När samtliga remissvar är sammanställda kommer regeringen att avgöra hur vi ska arbeta vidare med denna fråga.

Stockholm den 18 augusti 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-07)