Vattenfalls roll i bredbandsutbyggnaden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1371 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

01425

/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1371 av Lotta Olsson (M) Vattenfalls roll i bredbandsutbyggnaden

Lotta Olsson har frågat mig om jag avser att ge Vattenfall AB ett tydligare uppdrag för att underlätta bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Regeringens vision är ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Målet till 2025 är bl.a. att 98 procent av hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Att regeringen prioriterar bredbandsutbyggnaden i såväl tätort som i landsbygd märks också i januariavtalet där utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i hela landet ingår.

Regeringen har vidare vidtagit flera åtgärder för en bättre tillgång till snabbt bredband i hela landet. Till exempel har ca 4,5 miljarder kronor avsatts för utbyggnad av bredband i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut. Därtill fattade regeringen den 30 april 2020 beslut som möjliggör att 650 miljoner kronor till ett nytt bredbandsstöd under perioden 2020–2022 kan börja betalas ut.

Vattenfall AB har sedan 2010 riksdagens uppdrag att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Jag har fullt förtroende för att Vattenfall AB:s styrelse och ledning agerar i linje med gällande bolagsordning.

Stockholm den 27 maj 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-15)