Vattenförsörjningen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1727 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Statsrådet Ida Karkiainen (S)
M2022/01329 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1727 av Niklas Wykman (M) Vattenförsörjningen

Niklas Wykman har frågat civilministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att främja och underlätta nyinvesteringar i kommunernas vattenförsörjning och göra den mer robust framgent. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen är medveten om att det finns ett omfattande investeringsbehov i kommunalt vatten och avlopp och att investeringarna i den befintliga va-infrastrukturen kan behöva ökas för att säkerställa funktionen för vatten- och avloppstjänster. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunerna ansvar för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Kommuner har rätt att ta ut avgifter för att finansiera vattenförsörjningen.

För att förbättra kommunsektorns långsiktiga förutsättningar för att trygga en säker dricksvattenförsörjning har regeringen gjort betydande satsningar. Länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd har förstärkts och regeringen avsatte totalt 100 miljoner kronor 2022 för bättre vattenhushållning, investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Regeringen har överlämnat propositionen Vägar till hållbara vattentjänster (prop. 2021/22:208) till riksdagen och efter den 31 december 2023 träder bestämmelsen om att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan i kraft. Det är också något som kommer att bidra till kommunernas långsiktiga planering för en tryggad tillgång till dricksvatten. Dricksvattenförsörjningen stärks också genom att vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av hur de allmänna va-anläggningarna ska hanteras vid ökad belastning på grund av skyfall.

Stockholm den 22 juni 2022

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-15)