Växande kommunal låneskuld

Svar på skriftlig fråga 2019/20:223 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)Svar på fråga 2019/20:223 av Tobias Andersson (SD)

Växande kommunal låneskuld

Tobias Andersson har frågat finansministern Magdalena Andersson vilka åtgärder hon avser att vidta för att kommunernas växande låneskuld inte ska gå ut över den kommunala välfärden.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Välfärden ska värnas och stärkas, vilket kräver en kombination av åtgärder. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar. Staten ska ge goda förutsättningar för det omställningsarbete som kommer att krävas. Kommunerna behöver dels fortsätta sitt arbete med att anpassa och utveckla verksamheten, dels ta hänsyn till nivån på skuldsättningen, allt för att nå kravet på en hållbar ekonomi.

Statsfinanserna är starka och regeringen arbetar för en stabil finansiering av välfärden. Regeringen har tydligt visat att den värnar välfärden, bl.a. genom att öka de generella statsbidragen. Vi behöver också utveckla en mer strategisk styrning av statsbidragen. Regeringens förslag på förändringar i det kommunala utjämningssystemet bidrar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna, vilket är viktigt för tillgången till välfärd i hela landet. Kommunernas största inkomst är skatteintäkterna varför satsningar på jobb och sysselsättning är en mycket viktig komponent för att värna välfärden. Den stigande efterfrågan på kommunala välfärdstjänster behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt genom bl.a. nya och förbättrade arbetssätt samt ett innovativt nyttjande av teknik och digitala tjänster.

Det kommer att krävas prioriteringar så att mer resurser går till välfärden kommande år samtidigt som det är viktigt att de existerande medlen används på ett effektivt sätt. Regeringen avser att fortsätta föra en politik som stärker välfärden och följer noga utvecklingen av ekonomin i kommunerna.

Stockholm den 30 oktober 2019

Lena Micko

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-21)