Vikten av lokal banknärvaro

Svar på skriftlig fråga 2018/19:538 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/

01703/MK

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:538 av Patrik Engström (S) -
Vikten av lokal banknärvaro och fråga 2018/19:546 av Lars Mejern Larsson (S) - Lokal banknärvaro

Patrik Engström och Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att Konkurrensverket ska säkra att lokala banker inte missgynnas i relation till stora banker.

Jag vill inledningsvis säga att jag har full förståelse för att den omstrukturering som pågått inom banksektorn under mer än ett decennium, har inneburit stora påfrestningar för många berörda. Det är i det sammanhanget också viktigt att understryka att sund konkurrens på lika villkor är en grundläggande förutsättning för väl fungerande marknader.

Konkurrensverket bevakar bl.a. banksektorn och har i olika yttranden och rapporter analyserat konkurrensen inom sektorn. Exempel på detta är rapporten Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av olika delmarknader från 2016 vari myndigheten bl.a. konstaterar att bristfällig konkurrens på bankmarknaden även kan påverka förutsättningarna i andra sektorer. I rapporten Konkurrensen i Sverige 2018 konstaterar myndigheten att det finns bristande konkurrens på bankmarknaden och att det är viktigt att göra det enklare för konsumenterna att köpa tjänster av flera olika banker och andra aktörer. Vid ett frukostseminarium arrangerat av myndigheten sommaren 2018 diskuterades om nya aktörer på bolånemarknaden kan öka konkurrensen och hur konsumenter tänker och agerar vid bankbyten. Konkurrensverket har vidare, inom ramen för myndighetens uppdragsforskning, belyst kundrörligheten på bankmarknaden 2018.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över efterlevnaden av konkurrenslagen och ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Konkurrensverkets vision är Välfärd genom väl fungerande marknader. Varje år får Konkurrensverket in mer än 1 500 tips och förfrågningar. Till detta kommer också de uppslag som Konkurrensverket upptäcker i sin omvärldsbevakning eller väljer att granska utifrån samlade bedömningar. I egenskap av tillsynsmyndighet beslutar Konkurrensverket självständigt vilka ärenden man väljer att ta upp och gå vidare med. Prioriteringen av ärenden görs med stöd av den prioriteringspolicy som har utarbetats av myndigheten. Prioriteringspolicyn uppdateras löpande och finns tillgänglig på Konkurrensverkets webbplats.

Stockholm den 23 april 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)