Viseringar för studenter

Svar på skriftlig fråga 2011/12:768 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september

Svar på fråga

2011/12:768 Viseringar för studenter

Utrikesminister Carl Bildt

Kent Härstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta viseringar för studenter som vill studera i Sverige men bor i länder utan svensk ambassad.

Regeringen anser att det är av stor vikt att underlätta för personer som vill besöka Sverige, till exempel för studier eller som forskare. För vistelsetid upp till tre månader krävs i vissa fall visering och det ska i sådana fall vara lätt att söka visering till Sverige. EU:s medlemsstater har genom den EU-förordning som reglerar viseringsverksamheten – Viseringskodexen – möjlighet att via så kallade representationsavtal bistå varandra på de orter där Sverige inte tar emot viseringsansökningar. Under de senaste två åren har vi därför utökat antalet överenskommelser till i dagsläget 93 stycken. Vi har som mål att ytterligare utöka antalet orter framöver, för att än bättre täcka upp i länder där vi inte har egen verksamhet.

Studenter som ska stanna här i Sverige längre tid än tre månader behöver ett uppehållstillstånd. Sedan något år kan alla studenter världen över söka detta via internet direkt till Migrationsverket. Viseringsfria studenter kan efter att de beviljats uppehållstillstånd resa in i Sverige och få sitt uppehållstillståndskort här utan att i något skede ha behövt uppsöka en svensk utlandsmyndighet.

Viseringspliktiga studenter behöver däremot uppsöka en svensk utlandsmyndighet för att där bland annat låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för utfärdande av uppehållstillståndskort före inresan. Denna striktare kontroll jämfört med tidigare följer av krav i gällande EU-förordning. En del studenter får därför ta sig till ett närliggande land med en svensk ambassad för att lämna nödvändiga uppgifter.

Uppehållstillstånd är till skillnad från Schengenviseringar rent nationella ärenden, och därför är motsvarande representation som gäller för viseringsärenden inte möjlig.

Ett glädjande faktum är att allt fler länder världen över blir viseringsfria. Genom de möjligheter som internet medför kan allt fler studenter, forskare och arbetstagare snabbt få sina uppehållstillstånd utan att behöva uppsöka svenska utlandsmyndigheter över huvud taget.

Händelser

Inlämnad: 2012-09-13 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-09-13)