Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:312 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/03603/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:312 av Thomas Morell (SD)
Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser

Thomas Morell har frågat mig om jag tänker ge polisen riktade resurser för att förstärka kontrollerna på våra vägar och därmed begränsa de kriminellas verksamhet.

Brottsligheten i Sverige medför många negativa konsekvenser för såväl enskilda som för samhället i stort och den behöver motverkas med samlad kraft. I detta arbete spelar Polismyndigheten en central roll och myndigheten har vidtagit åtgärder i öka tryggheten i hela samhället, så också på rastplatser. En omfattande inventering av landets trafikkontrollplatser har gjorts av Polismyndigheten och Trafikverket. Detta har resulterat i att Trafikverket har påbörjat en upprustning av 20 prioriterade kontrollplatser.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för Polismyndigheten att utföra sitt uppdrag är regeringen fast besluten om att genomföra den expansion av polisanställda som aviserats så att Polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024. I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att anslaget till myndigheten ökar med 2,4 miljarder kronor nästa år jämfört med 2019.

Detta kommer att ge myndigheten möjlighet att både höja förmågan och effektiviteten i verksamheten och därmed bidra till en ökad uppklaring av brott. Resurstillskottet ger även förutsättningar för Polismyndigheten att utöka antalet områdespoliser som kan verka för såväl ökad trygghet i lokalsamhället som mer brottsförebyggande arbete.

Med utgångspunkt i den lokala problembilden är det Polismyndigheten som avgör hur resurserna ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter och mål som myndigheten har.

I riksdagens beslut om statsbudgeten för 2017 tillfördes Polismyndigheten medel för att bland annat förbättra insatserna gällande kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon. Regeringen har i regleringsbrevet till Polismyndigheten gett myndigheten i uppdrag att i varje årsredovisning till och med 2020 följa upp de åtgärder som vidtas i dessa avseenden. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till.

Regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag att införa så kallade alkobommar i vissa hamnar och föreslå mobila lösningar som kan användas vid lämpliga platser i trafikmiljön, som komplement till Polismyndighetens alkoholutandningsprov. Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder. Vidare gav regeringen 2018 Trafikverket i uppdrag att se över vilka åtgärder som behövs för att underlätta utbyggnaden av säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar. Det är en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på vägarna.

Mot denna bakgrund ser jag inga skäl att vidta några ytterligare åtgärder i dagsläget men jag kommer att fortsätta följa polisens arbete för att kunna agera vid behov.

Stockholm den 13 november 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-05)