Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd

Svar på skriftlig fråga 2016/17:86 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


PAGE

2


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svaret är avsett att lämnas onsdagen

den 19 oktober

Svar på fråga 2016/17:85 Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt på fråga 2016/17: 86 Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten har i fråga 2016/2017: 85 frågat biståndsminister Isabella Lövin om upplägget med fonder och stiftelser – eller möjligen myndigheter – som använts som mellanhänder för att bidra till den svenska kampanjen har förekommit trots att detta inte har redovisats av Utrikesdepartementet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Sofia Arkelsten har också i fråga 2016/2017: 86 frågat mig på vilket sätt jag avser redovisa de kostnader som trots allt härrör sig till kampanjen men som inte finns med i Utrikesdepartementets redovisning.

Grunden för det svenska kandidaturarbetet för en plats i FN:s säkerhetsråd var regeringens politik och främjandet av Sverige som en principfast, ansvarstagande och trovärdig utrikespolitisk aktör.

Utrikesdepartementets uppdrag är att genomföra regeringens politik, som också omfattar att främja bilden av Sverige. Grunden för kandidaturarbetet, och därmed kostnaden för densamma, genomfördes därmed i hög grad inom ramen för utrikesförvaltningens ordinarie uppdrag och verksamhet.

Fonder och stiftelser som helt eller delvis finansieras genom Utrikesdepartementet, är oberoende och agerar fristående. De bidrar genom sin verksamhet och sina extensiva nätverk till en positiv bild av Sverige. I den mån en verksamhet skulle kunna anses ha gynnat kandidaturarbetet har det skett inom ramen för fondens, stiftelsens eller myndighetens reguljära verksamhet som ska genomföras i linje med ordinarie uppdrag och riktlinjer för användande av biståndsmedel.

Utrikesdepartementets redovisning av kostnader för kandidaturarbetet omfattar de särskilda budgetmedel och resurser som avdelats specifikt för arbetet med säkerhetsrådskandidaturen. Det inte är möjligt att, utöver denna redovisning, särskilja verksamhet som gynnat kandidaturarbetet från ordinarie grundläggande diplomatisk verksamhet.

Kandidaturen har tagits upp vid nästintill samtliga mina bilaterala möten och med många andra länder vid internationella konferenser. Det innebär inte att deltagandet varit motiverat bara av säkerhetsrådskandidaturen. Jag har exempelvis vid flera ordinarie inplanerade möten med EU- och Nato-medlemsstater lyft frågan om vår kandidatur. Att redovisa varje tillfälle då frågan om kandidaturen nämnts vore således varken möjligt eller rättvisande.

Redovisningen omfattar av samma skäl inte stöd till stiftelser, fonder och myndigheter som hänför sig till dessa aktörers reguljära verksamhet och är i linje med deras ordinarie uppdrag.

Stockholm den 19 oktober 2016

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-10-10)