Förordning (2008:1085) med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

t.o.m. SFS 2011:1155
SFS nr: 2008:1085
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-11-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:1155
Upphävd: 2013-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:657
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Kompetensrådet för utveckling i staten har till uppgift att bistå regeringen i frågor som rör den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen.

2 §   Myndigheten ska
   1. på uppdrag av regeringen genomföra projekt som syftar till ökad kunskap i statsförvaltningen inom områden som är prioriterade för den strategiska kompetensförsörjningen,
   2. uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
   3. upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska unionen samt andra av regeringen prioriterade utbildningar inom området för strategisk kompetensförsörjning,
   4. anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, och
   5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.

3 §   Myndigheten får informera och vägleda de statliga myndigheterna i frågor som rör utbudet av utbildningar som har betydelse för den strategiska kompetensförsörjningen, samt upphandla och tillhandahålla prioriterade utbildningar inom området som är anpassade för enskilda myndigheter.

4 §   Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor.

Samverkan

5 §   Myndigheten ska underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de statliga myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor.

6 §   Myndigheten ska i sin verksamhet ha nära kontakt med Arbetsgivarverket.

Ledning

7 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

8 §   Vid myndigheten finns ett samverkansråd.

Samverkansrådet ska vara ett stöd för myndigheten i dess uppgifter.

Samverkansrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §   Direktören är myndighetschef.

10 §   Ledamöterna i samverkansrådet utses av regeringen. Av ledamöterna utses minst två efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Avgifter

11 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3 och de utbildningar som avses i 3 §. Myndigheten ska också ta ut avgifter för stödinsatser till myndigheter, dock inte för generella insatser inom projektet om offentligt etos - en god förvaltningskultur.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1155).