Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013

SFS nr: 2008:1402
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2008-12-18
Upphävd: 2014-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1538
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar".

2 §   Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan myndighet.

3 §   Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

4 §   Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas. *