Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

t.o.m. SFS 2015:1040
SFS nr: 2008:850
Departement/myndighet: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2008-11-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:1040
Upphävd: 2016-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:816
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter m.m.

1 §   Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva ansökningar enligt 9 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och överklaganden enligt 25 §. Förordning (2015:1040).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §   Kammarkollegiet utför mot ersättning administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Handläggning av ärenden enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

4 §   Inkommande ärenden ska fördelas mellan ordföranden och vice ordföranden. Grunderna för fördelningen ska anges i arbetsordningen.

Ordföranden och vice ordföranden ansvarar för beredningen av de ärenden som tilldelats dem.

5 §   Ärenden som avses i 9 § tredje stycket och 25 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska handläggas skyndsamt samma lag. Förordning (2015:1040).

Handläggning av administrativa ärenden

6 §   Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) ska nämnden
   1. yttra sig i lagstiftningsfrågor,
   2. lämna en årlig redogörelse enligt 8 §, och
   3. besluta om annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

7 §   Ordföranden får avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Ordföranden får i enskilda fall lämna över till någon annan ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de får avgöras av ordföranden. Det får också anges i arbetsordningen att någon annan ledamot än ordföranden får avgöra sådana ärenden.

Årlig redogörelse

8 §   Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
   - 5 § om delegering,
   - 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
   - 15 och 16 §§ om beslutförhet,
   - 20 § om föredragning,
   - 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än dem som nämnden fattar i administrativa ärenden,
   - 24 § om ställföreträdare,
   - 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
   - 29 § om ärendeförteckning.