Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

SFS nr: 2015:957
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2015-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt 7-9 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) när artikeln ska tillämpas enligt 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.