Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

SFS nr: 2018:1511
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2018-07-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Syftet är att förbättra högskoleprovets prognosförmåga för olika utbildningar.

2 §   Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Med viktat högskoleprovsresultat avses att provets delar med kvantitativa respektive verbala uppgifter får tillmätas olika betydelse vid urval till olika utbildningar utifrån den relevans de har för utbildningarna.

3 §   Försöksverksamheten ska bedrivas vid urval till utbildning som påbörjas under perioden den 1 juni 2019-31 maj 2021.

4 §   Universitets- och högskolerådet beslutar om deltagande i försöksverksamheten.

5 §   En högskola som med stöd av 4 § har fått tillstånd att delta i försöksverksamheten får inom ramen för denna verksamhet vid urval tillmäta ett högskoleprovs kvantitativa och verbala delar olika vikt i förhållande till olika utbildningar. Alla delar av provet som ger ett resultat måste ges en vikt.

6 §   Om en sökande har fler än ett giltigt provresultat, ska det prov som den sökande som helhet har bäst resultat på användas vid urvalet.

7 §   Universitets- och högskolerådet får meddela

ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.   


Övergångsbestämmelser

2018:1511
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
   3. Bestämmelserna i 7 kap. 20 § andra stycket andra meningen högskoleförordningen (1993:100) gäller även efter utgången av 2021 i fråga om provresultat enligt denna förordning.