Förordning (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

SFS nr: 2018:1879
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2018-11-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Etikprövningsmyndighetens huvudsakliga uppgift är att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning som avser människor.

2 §   I 3 kap. 3 § strålskyddsförordningen (2018:506) finns bestämmelser om att Etikprövningsmyndigheten ska fastställa dosrestriktioner i vissa ärenden.

Ledning

3 §   Etikprövningsmyndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

4 §   Myndighetens verksamhetsregioner och på vilka orter verksamheten ska bedrivas framgår av bilaga 1 till denna förordning. Av bilaga 1 framgår också hur många avdelningar det ska finnas i varje verksamhetsregion och vilka ansökningar respektive avdelning ska pröva.

Särskilda organ

5 §   Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet för att utse ledamöter och ersättare. Rådet ska utse samtliga ledamöter och ersättare i en avdelning utom ordförande och ersättare för ordföranden.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och sex övriga ledamöter, en ordförande från varje verksamhetsregion.

Beslut enligt första stycket fattas med enkel majoritet och kan fattas om ordförande och minst tre av ledamöterna är närvarande. En jämn könsfördelning i avdelningarna ska eftersträvas.

Av 25 § tredje stycket första meningen lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor framgår att regeringen utser ordförande och ersättare för ordföranden i en avdelning.

6 §   Rådet för att utseledamöter och ersättare ansvarar för sina beslut.

Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

7 §   Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för att utse ledamöter och ersättare tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

Myndighetschefen

8 §   Direktören är myndighetschef.

Ledamöter och ersättare

9 §   Ledamöter och ersättare för ledamöter ska utses för en tid om fyra år. Samma person får utses till ledamot respektive ersättare högst tre fyraårs-perioder. Om en ledamot entledigas och en ny ledamot utses i dennes ställe ska det nya förordnandet avse den återstående tiden av den löpande fyraårsperioden.

10 §   Det antal ersättare för ledamöterna i varje verksamhetsregion som ska finnas framgår av bilaga 2 till denna förordning.

När både ordföranden och ersättaren för ordföranden i en avdelning är förhindrade att fullgöra sina uppdrag får myndighetschefen bestämma att en ordförande eller ersättare för ordföranden i en annan avdelning ska fullgöra uppgiften som ordförande i den aktuella avdelningen.

11 §   Vilka universitet som ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens i respektive verksamhetsregion anges i bilaga 3 till denna förordning.

Innan universiteten lämnar förslag ska de samråda med andra lärosäten enligt bilaga 3. Universiteten ska eftersträva en jämn könsfördelning bland de ledamöter som föreslås.

12 §   Vilka landsting som ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive verksamhetsregion anges i bilaga 3 till denna förordning.

Innan landstingen lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive verksamhetsregions upptagningsområde enligt bilaga 3. Landstingen ska eftersträva en jämn könsfördelning bland de ledamöter som föreslås.

Vetenskaplig sekreterare

13 §   Ordföranden utser för varje avdelning en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare för en bestämd tid.

Vetenskapliga sekreterare ska bereda ärendena inför avdelningens sammanträden samt bistå ordföranden, avdelningen och myndigheten i övrigt med vetenskaplig kompetens.

Handläggning av ärenden

Ärendefördelning

14 §   Ärenden ska fördelas mellan myndighetens avdelningar utanför den verksamhetsregion som forskningshuvudmannen tillhör eller där forskningen ska bedrivas. Om det finns särskilda skäl får ärenden fördelas på annat sätt.

I 4 § förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om prövning av en ansökan som avser ändring av ett godkännande.

Föredragning

15 §   Ärendena avgörs efter föredragning. En ledamot eller en ersättare i en avdelning i verksamhetsregionen ska vara föredragande.

Etiska frågor av ny och principiell karaktär

16 §   När etiska frågor av ny och principiell karaktär avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vid en avdelning vara närvarande.

Särskild kompetens vid prövning av vissa ärenden

17 §   I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga personer eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom en avdelning finnas särskild kompetens eller ett särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan.

Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska vid
   1. avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och
   2. övrig forskning avse kompetens inom sådan forskning som är aktuell i ärendet.

Beslutsförhet och överlämnande av vissa ärenden

18 §   Bestämmelser om beslutsförhet finns i 26 och 27 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Överlämnande av ärende till ordföranden eller någon annan ledamot enligt 27 § tredje stycket lagen om etikprövning av forskning som avser människor ska ske genom särskilt beslut. Beslut som fattas med stöd av ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

Avgifter

19 §   I 10 och 11 §§ förordningen (2003:615) om etikprövning som avser människor finns bestämmelser om att Etikprövningsmyndigheten har rätt att ta ut avgifter för prövning av ärenden enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning.

Undantag från myndighetsförordningen

20 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Etikprövningsmyndigheten:

4 § 5 om ledningens ansvar utom i den del som avser föreskrifter, och

5 § om delegering.


Övergångsbestämmelser

2018:1879
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.
   3. Vid tillämpning av 9 § ska den tid som en ledamot redan tjänstgjort som ordförande, ledamot eller ersättare i en regional etikprövningsnämnd räknas in.
   4. De personliga ersättare för andra ledamöter än ordförande och ersättare för ordföranden som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter övergår till att vara ersättare för ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.

Bilaga 1

I denna bilaga anges myndighetens verksamhetsregioner, på vilka orter verksamheten ska bedrivas, hur många avdelningar det ska finnas i varje verksamhetsregion och vilka ansökningar respektive avdelning ska pröva. En avdelning som ska pröva medicinsk forskning ska pröva även forskning som avser farmaci, klinisk psykologi, odontologi och vårdvetenskap.

Verksamhetsregion  Verksamhetsort  Avdelningar
Göteborg     Göteborg  Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig
          forskning.
Linköping     Linköping  En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Lund       Lund    Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning.
Stockholm     Stockholm  Fyra avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Umeå       Umeå    En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning. 
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 
Uppsala     Uppsala    Två avdelningar som 
          prövar ansökningar 
          som gäller medicinsk 
          forskning.
          En avdelning som 
          prövar ansökningar 
          som gäller övrig 
          forskning. 

Bilaga 2

I denna bilaga anges det antal ersättare som ska utses per verksamhetsregion enligt 10 § denna förordning.

Verksamhetsregion Göteborg Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15

Antal ersättare som företräder allmänna intressen  
9

Verksamhetsregion Linköping Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 10 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 6

Verksamhetsregion Lund Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 9

Verksamhetsregion Stockholm Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 25 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 15

Verksamhetsregion Umeå Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 10 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 6

Verksamhetsregion Uppsala Antal ersättare med vetenskaplig kompetens 15 Antal ersättare som företräder allmänna intressen 9

Bilaga 3

I denna bilaga anges vilka universitet och landsting som ska lämna förslag på ledamöter och ersättare enligt 11 och 12 §§ denna förordning, Vidare anges vilka lärosäten, landsting och, i förekommande fall, vilken kommun som samråd ska ske med vid nominering av ledamöter och ersättare enligt 11 och 12 §§.

Verksamhetsregion  Universitet som   Universitet och 
      ska lämna förslag  högskolor som 
            universitet ska 
            samråda med
Göteborg    Göteborgs universitet  Högskolan i Borås
            Högskolan i Skövde
            Högskolan Väst
Linköping    Linköpings universitet  Linnéuniversitetet
Lund      Lunds universitet  Malmö universitet
            Blekinge tekniska 
            högskola
            Högskolan i Halmstad
            Högskolan Kristianstad
Stockholm    Karolinska institutet  Stockholms universitet 
            Kungl. Tekniska 
            högskolan
            Försvarshögskolan
            Gymnastik- och 
            idrottshögskolan 
            Konstfack
            Kungl. Konsthögskolan 
            Kungl. Musikhögskolan 
            i Stockholm 
            Stockholms konstnärliga 
            högskola
            Södertörns högskola
Umeå      Umeå universitet  Luleå tekniska 
            universitet
            Mittuniversitetet
Uppsala      Uppsala universitet  Karlstads universitet
            Örebro universitet
            Högskolan Dalarna
            Högskolan i Gävle 
            Mälardalens högskola
            Sveriges 
            lantbruksuniversitet
Verksamhetsregion  Landsting som ska   Landsting som 
      lämna förslag    landstinget ska 
            samråda med
Göteborg    Västra 
      Götalandsregionen  
Linköping    Region Östergötland  Region Jönköpings län
            Landstinget i 
            Kalmar län
            Region Gotland
Lund      Region Skåne    Landstinget Blekinge
            Region Halland
Stockholm    Stockholms läns   Landstinget
      landsting    Södermanland

Umeå      Västerbottens läns   Region Västernorrland 
      landsting    Region Jämtland 
            Härjedalen 
            Region Norrbotten
Uppsala      Region Uppsala    Landstinget i 
            Värmland 
            Region Örebro län 
            Region Västmanland
            Landstinget Dalarna
            Region Gävleborg