Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

SFS nr: 2019:14
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad: 2019-02-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen.

2 §   Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning).

Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i EU:s hamntjänstförordning när det gäller beslut eller åtgärder som har fattats eller vidtagits av en hamnledning eller en behörig myndighet.

Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i EU:s hamntjänstförordning.

3 §   Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket för den prövning som avses i 2 § första och andra stycket.

4 §   Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s hamntjänstförordning.