Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

t.o.m. SFS 2019:532
SFS nr: 2019:164
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2019-03-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:532
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För sin medverkan vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun ska Falu kommun få statsbidrag med
   1. dels 30 000 kronor,
   2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget.

1 a §    /Träder i kraft I:2019-07-16/ Kommuner som inte anges i 1 § ska få statsbidrag för de kostnader som de haft med anledning av anordnandet av förtidsröstning vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu kommun, dock med högst 125 000 kronor per kommun.

Kommunerna ska lämna en specifikation av kostnaderna till Val- myndigheten senast vid den tidpunkt Valmyndigheten bestämmer. Valmyndigheten ska därefter besluta om och betala ut statsbidraget. Förordning (2019:532).

2 §   Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.