Tisdag den 23 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-23 00:00:00

Tisdagen den 23 juni 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Interpellationssvar

13.00

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

8

Finansutskottets betänkande FiU62

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1

Fredrik Olovsson (S)

6

2

Ulla Andersson (V)

8

3

Maria Gardfjell (MP)

8

4

Edward Riedl (M)

8

5

Charlotte Quensel (SD)

8

6

Johan Hedin (C)

5

7

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

8

Mats Persson (L)

6

____

____

0.55

0.55

9

Finansutskottets utlåtande FiU63

Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel

1

Charlotte Quensel (SD)

6

2

Ulla Andersson (V)

4

____

____

0.10

1.05

10

Näringsutskottets betänkande NU20

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

1

Helene Hellmark Knutsson (S)

6

2

Lorena Delgado Varas (V)

4

3

Amanda Palmstierna (MP)

6

4

Helena Antoni (M)

4

5

Tobias Andersson (SD)

4

6

Per Schöldberg (C)

4

7

Arman Teimouri (L)

4

____

____

0.32

1.37

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.