Protokoll utskottssammanträde 2009/10:39

Justitieutskottets protokoll 2009/10:39

 

 

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

 

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39

 

DATUM

Torsdagen den 30 september 2010

TID

10.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Fråga om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående:

 

Förslag till förhandlingsdirektiv samt förslag om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA.

 

§ 2

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden i konstitutionsutskottet, Katarina Delin och kanslichefen vid EU-nämnden, Margareta Hjorth, var närvarande vid sammanträdet under överläggningen med regeringen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Magnus Graner åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollertz, kanslirådet Marie Söderlund, rättssakkunniga Maria Hölcke och ämnessakkunniga Anders Fällgren och Tomas Färndahl om:

 

Förslag till förhandlingsdirektiv samt förslag om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt inför de fortsatta förhandlingarna.

 

Det konstaterades vidare att företrädarna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna motsätter sig förhandlingsdirektivet och bemyndigandet av kommissionen att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA.

 

§ 4

Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 oktober

Statssekreteraren Magnus Graner med medarbetare informerade inför RIF-rådsmötet den 7-8 oktober.

 


 

§ 5

Subsidiaritetsprövning

Utskottet subsidiaritetsprövade Konungariket Belgiens, Republiken Bulgariens, Republiken Estlands, Konungariket Spaniens, Republiken Österrikes, Republiken Sloveniens och Konungariket Sveriges initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, nr. 9288/10.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av en faktapromemoria från Regeringskansliet, Direktiv om europeisk utredningsorder (2009/10:FPM94). Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen framgår av denna promemoria.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

 

Meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser

Utskottet behandlade frågan om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och trafikutskottet över kommissionens meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser, KOM(2010) 311.

 

Utskottet beslutade att inhämta yttrande från konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och trafikutskottet.

 

§ 7

 

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 8

 

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 9

Uppdrag att justera protokoll

Utskottet beslutade att ge vice ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 12 oktober 2010

 

 

Inger Davidson

 

 

 

 

 


 

 

JUSTITIEUTSKOTTET

 

Uppdaterad 2010-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2009/10:39

 

§1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Thomas Bodström (s) ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd) v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Eldensjö (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pehtrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=Närvarande,  V=votering,  x=ledamöter som deltagit i handl., o=ledamöter som härutöver varit närvarande x) = deltagit delvis

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

 

 

Förteckning över EU-dokument som inkommit till justitieutskottet under sommaren och som anmäls vid sammanträdet den 30 september 2010

 

Inkom                   Dokument__________________________________________        

 

 

2010-06-18           Motiverat yttrande från Italien (senaten) över KOM(2010) 93.

                                            Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)   nr …/… om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

 

2010-06-30           Motiverat yttrande från Österrike över KOM(2010) 61                  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

                          om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om                inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det        

                          operativa samarbetet vid Europeiska unionens                            medlemsstaters yttre gränser (Frontex).

 

2010-07-19           Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en             europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området.

                          Rådsdokument 9288/10

                         

2010-07-19           Bilaga till rådsdokument 9288/10.

                          Motiveringen.

                          Rådsdokument 9288/10 ADD 1

 

2010-06-29           Bilaga till rådsdokument 9288/10.

                          Formulär med närmare uppgifter.

                          Rådsdokument 9288/10 ADD 2

 

2010-06-29           Bilaga till rådsdokument 9288/10..

                          Finansieringsöversikt.

                          Rådsdokument 9288/10 ADD 3

 

2010-07-19           Åtföljande skrivelse till rådsdokument 9288/10.

 

2010-07-15           Förslag till rådets förordning (EU) nr../... Om utvidgningen            av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets

                          förordning nr xx/yy om yrkesmässig gränsöverskridande                vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna

                          i euroområdet.

                          KOM(2010) 376

 

2010-07-22           Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

(sv.vers.08-25)      om rätten till information i brottmål.

                          KOM(2010) 392

 

2010-07-22           Commission staff working document. Impact assessment.

                          Accompanying the Proposal for a directive of the European                    Parliament and of the Council on the right to information in             criminal proceedings.

                          SEC(2010) 907

 

2010-07-22           Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som                   (sv.vers. 08-25)                          åtföljer Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

                          om rätten till information i brottmål. Sammanfattning av               konsekvensanalysen.

                          SEK(2010) 908

 

2010-06-24           Europaparlamentets första läsning av Initiativ till               Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till    tolkning och översättning i brottmål.  

 

2010-06-30           Faktapromemoria 2009/10:FPM100

                          Mandat för att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal                    mellan EU och USA.

 

2010-07-15           Förslag till Europaparlamentets förordning (EU) nr…/....      

(sv.vers.08-05)      om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av                    kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet.

                          KOM(2010) 377

 

2010-07-15           Arbetsdokument från kommissionens avdelningar.

(sv.vers.08-05)      Sammanfattning av konsekvensbedömningen som åtföljer

                          Förslag till Europaparlamentets förordning (EU) nr…/....      

                          om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av                    kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

                          och Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

                          (EU) nr zz/yy om utvidgningen av tillämpningsområdet

                          för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

                          xx/yy om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport                av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet.

                          SEK(2010) 877

 

2010-07-15           Commission staff working document. Impact assessment.             Accompanying document to the Proposal for a Regulation

                          (EU) of the European Parliament and of the Council No

                          xx/yy on the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area Member States and

                          the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy

                          concerning the extension of the scope of Regulation (EU)

                          of the European Parliament and of the Council No xx/yy

                          concerning the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area member states.

                          SEC(2010) 878 Volume I/V

 

2010-07-15           Commission staff working document. Impact assessment.             Accompanying document to the Proposal for a Regulation

                          (EU) of the European Parliament and of the Council No

                          xx/yy on the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area Member States and

                          the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy

                          concerning the extension of the scope of Regulation (EU)

                          of the European Parliament and of the Council No xx/yy

                          concerning the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area member states.

                          SEC(2010) 878 Volume II/V

 

2010-07-15           Commission staff working document. Impact assessment.             Accompanying document to the Proposal for a Regulation

                          (EU) of the European Parliament and of the Council No

                          xx/yy on the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area Member States and

                          the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy

                          concerning the extension of the scope of Regulation (EU)

                          of the European Parliament and of the Council No xx/yy

                          concerning the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area member states.

                          SEC(2010) 878 Volume III/V

 

2010-07-15           Commission staff working document. Impact assessment.             Accompanying document to the Proposal for a Regulation

                          (EU) of the European Parliament and of the Council No

                          xx/yy on the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area Member States and

                          the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy

                          concerning the extension of the scope of Regulation (EU)

                          of the European Parliament and of the Council No xx/yy

                          concerning the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area member states.

                          SEC(2010) 878 Volume IV/V

 

2010-07-15           Commission staff working document. Impact assessment.             Accompanying document to the Proposal for a Regulation

                          (EU) of the European Parliament and of the Council No

                          xx/yy on the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area Member States and

                          the Proposal for a Council Regulation (EU) No zz/yy

                          concerning the extension of the scope of Regulation (EU)

                          of the European Parliament and of the Council No xx/yy

                          concerning the professional cross-border transportation of

                          euro cash by road between euro-area member states.

                          SEC(2010) 878 Volume V/V

 

2010-07-20           Pressmeddelande från RIF-rådet den 3-4 juni.

 

2010-07-20           Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet

(sv.vers.07-26)      och rådet. Översikt av informationshanteringen inom

                          området med frihet, säkerhet och rättvisa.

.                         KOM(2010) 385

 

2010-07-23           Återrapport från det informella RIF-mötet

                          i Bryssel den 14-16 juli 2010.

 

2010-07-26           Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet        

(sv.vers.08-17)      och rådet. EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga

                          framsteg och kommande utmaningar.

                          KOM(2010) 386

 

2010-07-26           Commission staff working paper. Taking stock of

                          EU Counter-Terrorism Measures. Accompanying

                          document to the Communication from the                        Commission to the European Parliament and the    Council. The EU Counter-Terrorism Policy: main              achievements and future challenges.

                          SEC(2010) 911

 

2010-07-27           Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

                          och rådet. Utsläppande på marknaden av replikvapen.

                          KOM(2010) 404

 

2010-08-23           Rapport från kommissionen till Europaparlamentet              och rådet på grundval av artikel 22 i rådets rambeslut          2006/738/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning                  av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om                   förverkande.

                          KOM(2010) 428

 

2010-09-08           Europaparlamentets ståndpunkt om ingående av avtalet

                          mellan Europeiska unionen och Island och Norge om           tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut                    2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete,                           särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande

                          brottslighet, och rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande

                          av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande

                          samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gräns-

                          överskridande brottslighet, och bilagan till detta.

                          P7_TA(2010)0250

 

2010-09-08           Europaparlamentets ståndpunkt om utkastet till rådets

                          beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

                          å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet

                          Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters

                          deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det

                          operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters

                          yttre gränser.

                          P7_TA(2010)0251

 

2010-09-08           Europaparlamentets ståndpunkt om utkastet till rådets

                          beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen

                          och Amerikas förenta stater om behandling och överföring

                          av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från

                          Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med

                          programmet för att spåra finansiering av terrorism.

                          P7_TA(2010)0279

 

2010-09-22           Meddelande från kommissionen om en övergripande    (sv.vers.09-24)     strategi när det gäller överföring av personuppgifter

                          (PNR-uppgifter) till tredjeländer.

                          KOM(2010) 492

 

2010-09-21           Faktapromemoria 2009/10:FPM117

                          Direktiv om rätt till information i straffrättsliga

                          frågor.