Protokoll utskottssammanträde 2007/08:16

Trafikutskottets protokoll 2007/08:16

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16

 

DATUM

2008-02-14

TID

Kl. 09.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet inhämtade information om forskningsöversikten förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan.

 

Program med förteckning över inbjudna myndigheter,
organisationer och företag redovisas i bilaga 2.

 

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2008-02-21

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:16

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-03-31

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:16

 

 

PM

2008-02-12

 

Offentlig utfrågning om forskningsöversikten förnybara drivmedel för minskad klimatpåverkan 

 

 

 

 

 

Syfte:     Trafikutskottet har låtit göra en forskningsöversikt om förnybara drivmedel i syfte att erhålla en sammanfattning av nuvarande kunskapsläge inför kommande utskottsbehandling av långsiktiga planer för trafikens infrastruktur.

 

               För att behandla forskningsöversikten och sprida resultatet i en vidare krets anordnar utskottet en utfrågning i ämnet. Efter att författarna har presenterat översikten kommenterar tre experter slutsatserna och sätter in dem i ett vidare sammanhang.

 

Datum:   14 februari 2008

 

Tid:         09.00 – (ca)12.00

 

Lokal      Riksdagens förstakammarsal (ingång från Riksplan)

 

Program

 

09.00 – 09.05

 

 

09.05 – 09.35

 

 

09.35 – 10.15

 

 

 

 

10.15 – 10.35

 

10.35 – (ca)12.00

 

 

Inledning

 

 

Presentation av rapporten

 

 

Konflikt mellan biobränsle-
och livsmedelsproduktion

 

Drivmedelsproduktion i ett livscykelperspektiv

 

Energiutskottet, KVA, ger sina perspektiv på översikten

 

Paus

 

Frågor från ledamöterna

 

Avslutning

Ibrahim Baylan,

Trafikutskottets ordförande

 

Jonas Åkerman, KTH

Max Åhman, LTH

Christina Engfeldt, FAO

 

Peter Ahlvik, Nätverk Ecotraffic

 

Harry Frank, KVA

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström,

Trafikutskottets vice ordförande


 

 

 

PM

2008-01-29

 

Offentlig utfrågning om forskningsöversikt: ”Förnybara fordonsbränslens roll för att minska klimatpåverkan”

 

 

 

 

Inbjudningslista

 

Andra utskott

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet

 

Regeringskansliet

Finansdepartementet

Näringsdepartementet

Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet

 

Trafikutskottets externa referensgrupp för forskningsöversikten

Maria Grahn, Chalmers tekniska högskola
– Energi och Miljö - Fysisk resursteori

Karl Hillman, Chalmers tekniska högskola
– Miljösystemanalys

Frank Götmark, Göteborgs universitet

Olle Hådell, Vägverket

Bengt Johansson, Naturvårdsverket

Magnus Blinge, VINNOVA

 

Statliga myndigheter m.m.

Banverket

Energimyndigheten

Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)

Jordbruksverket

Skogsstyrelsen

Livsmedelsekonomiska institutet (SLI)

Sjöfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Rikstrafiken

Naturvårdsverket

Glesbygdsverket

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

SMHI

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Vetenskapsrådet

VINNOVA

Vägverket

 

Forskningsorgan m.m.

Chalmers tekniska högskola (CTH)

Elforsk

Forskningsrådet Formas

Försvarets Forskningsinstitut (FOI)

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

-  Enheten för miljöekonomi

Lunds tekniska högskola (LTH)

Lunds universitet

-  Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Kungliga tekniska högskolan (KTH)

– Avdelningen för förbränningsmotorteknik

-  Centrum för miljöstrategisk forskning (FMS)

-  Institutionen för Samhällsplanering och Miljö

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Energiutskottet, Att. Sven Kullander
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)

Energiutskottet, Att. Harry Frank
Stockholm Environmental Institute (SEI)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Stockholms universitet
– Stockholm Resilience Centre (SRC)

Umeå universitet
– Att. Anders Nordin

 

Kommuner och regioner

Länsstyrelsen i Stockholms län

Regionplane- och trafikkontoret, Stockolms läns landsting

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Stockholms stad

Stockholms stad, Miljöförvaltningen

Göteborgs stad, Trafikkontoret

 

Intresseorganisationer m.m.

Bil Sweden

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Stockholm

Gröna Bilister

QIII – Kvalitet i upphandling av vägtransporter

Kooperation utan Gränser

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Motormännens Riksförbund

Näringslivets Transportråd

Skogsindustrierna

Stockholms Handelskammare

Svensk Handel

Svenska Biogasföreningen

Svenska Bussbranschens Riksförbund

Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF)

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Petroleum Institutet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Transportindustriförbund

Sveriges Åkeriföretag

TransportGruppen

Återvinningsindustrierna

 

Företag m.m.

Nature Associates

Saab

Scania

Svensk Etanolkemi AB (SEKAB)

Trivector

Vattenfall

Volvo lastvagnar

Volvo personbilar Sverige

WSP Sverige AB