Protokoll utskottssammanträde 2007/08:19

Trafikutskottets protokoll 2007/08:19

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19

 

DATUM

2008-03-04

TID

Kl. 11.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF)

 

Christer G Wennerholm, ordförande och Charlotte Wäreborn Schultz vd, båda från SLTF, informerar om organisationens verksamhet och kollektivtrafikens utveckling.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:18 från den 21 februari 2008.

 

§ 3

Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU4

Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU4 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

  1. Ekonomiskt stöd till efterkonvertering (punkt 2)
    av s-, v- och mp-ledamöterna.
  2. Ändrade krav vid efterkonvertering m.m. (punkt 4)
    av mp-ledamoten.

 


§ 4

Budgetreform för ett Europa i förändring

 

Utskottet upptar yttrande 2007/08:TU1y Budgetreform för ett Europa i förändring.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU1y justeras.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 


 

§ 5

Väg- och fordonsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU6
Väg- och fordonsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Sjöfart

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU8 Sjöfart.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 7

Kollektivtrafik och trafikupphandling

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik och trafikupphandling.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 8

Faktapromemoria om framtiden för allmän- och affärsflyget

 

Utskottet behandlar faktapromemoria 2007/08:FPM76 Framtiden för allmän- och affärsflyget.

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 9

Offentlig utfrågning om IT-säkerhet

 

Utskottet beslutar att hålla en offentlig utfrågning om IT-säkerhet preliminärt torsdagen den 3 april 2008 kl. 09.00. Utskottet beslutar uppdra åt presidiet att slutligt bestämma tidpunkten när utfrågningen ska äga rum.

 

§ 10

Inkomna skrivelser

 

Anmäls inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 11

Nästföljande sammanträden

 

Utskottet beslutar att nästföljande sammanträden ska äga rum
torsdagen den 6 mars kl. 09.00 i förstakammarsalen och torsdagen den 13 mars 2008 kl. 09.30 .

 

 

 

 


 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2008-03-13

 

Ibrahim Baylan


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:19

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6-7

§ 8-12

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

o

 

o

 

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

o

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-03-04

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:19

 

 

Inkommen skrivelse

Utsänd inför sammanträdet

 

Skatt på flygbränsle,
Lars Hjelmberg, Hjelmco Oil AB

RD 160-1824-2007/08

 

Ja

”Flera skall fås cykla oftare”,

Jörgen Christensen, m.fl., Stockholm

RD 160-1871-2007/08

 

Ja

Hallandstunneln,
Eva Thulin, m.fl., Vejbystrand
RD 160-1887-2007/08

Ja