Protokoll utskottssammanträde 2007/08:21

Trafikutskottets protokoll 2007/08:21

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21

 

DATUM

2008-03-13

TID

Kl. 09.30-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justering av protokollen 2007/08:19 från den 4 mars 2008 och

2007/08:20 från den 6 mars 2008.

 

§ 2

Väg- och fordonsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU6

Väg- och fordonsfrågor.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU6 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1.  Avgifter på Öresundsbron (punkt 1)
  av  mp-ledamoten.
 2.  Missförhållanden inom taxinäringen (punkt 6)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 3. Åtgärder mot överlast (punkt 8)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 4. Vinterdäck för tung trafik (punkt 13)
  av s- och mp-ledamöterna.
 5. Fordonsekipage (punkt 15)
  av s- och v-ledamöterna.
 6. Indrivning av parkeringsavgifter (punkt 17)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 7. Cykelstrategi (punkt 18)
  av mp-ledamoten.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.  Övergivna fordon  (punkt 10)

     av s- och v-ledamöterna.

 


 

§ 3

Sjöfart

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2007/08:TU8

Sjöfart.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2007/08:TU8 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.      Sjöfartens finansiering (punkt 3)

      av v- och mp-ledamöterna.

2.   PSSA-frågor m.m. (punkt 5)
      av v- och mp-ledamöterna.

3.   Utsläpp av kväve- och svaveloxider, miljödifferentierade        hamnavgifter m.m. (punkt 6)
av s-ledamöterna.

4.   Utsläpp av kväve- och svaveloxider, miljödifferentierade
  hamnavgifter m.m. (punkt 6)
  av v- och mp-ledamöterna.

5.   Utsläpp av olja (punkt 7)
  av v- och mp-ledamöterna.

6.   Register för fritidsbåtar (punkt 13)
 av s-, v- och mp-ledamöterna.

7.   Förarbevis för fritidsbåt (punkt 14)
 av s-, v- och mp-ledamöterna.

8.   Avfallsfrågor inom sjöfarten (punkt 16)
 av v- och mp-ledamöterna.

 

 

 

§ 4

Kollektivtrafik och trafikupphandling

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik

och trafikupphandling.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Järnvägsfrågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU11 Järnvägsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 


 

§ 6

Post och grundläggande betalningstjänst

 

Utskottet behandlar betänkande 2007/08:TU12 Post och grundläggande betalningstjänst.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 7

Förslag om ändring av trafikutskottets arbetsordning

 

Utskottet behandlar förslag om ändring av trafikutskottets arbetsordning. Utskottet beslutar i enlighet med lydelsen i det

framlagda förslaget, se bilaga 2.

 

 

§ 8

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 25 mars 2008 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2008-03-25

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:21

 

§ 1-3

4-9

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

PM

2008-03-05

Bilaga 2

 

Förslag om ändring av trafikutskottets arbetsordning

 

 

 

 

Trafikutskottet har den 24 oktober 2006 lagt fast en arbetsordning som behandlar vissa bestämmelser och ordningsregler för utskottets sammanträden och beredning av ärenden. 

 

När det gäller placeringen vid utskottsbordet anges i arbetsordningen att om en ledamot är frånvarande intas platsen i första hand av suppleant som tillhör samma parti. Finns det ingen närvarande från samma parti hänvisas i arbetsordningen till riksdagsordningen som anger att suppleanterna har företräde i den ordning de har valts in till utskottet. Enligt arbetsordningen heter det vidare att enligt praxis sätter sig en suppleant inte på en plats som normalt tillhör ett annat parti. De får platsen i stället stå tom.

 

För att skapa möjlighet till en mer flexibel bemanning har förslag väckts om att inom ramen för riksdagsordningens bestämmelse tillåta en något mer flexibel hantering. Det innebär att en suppleant från ett samarbetande parti har möjlighet att inta ett annat partis lediga plats vid bordet. Begär någon ledamot att Riksdagsordningens bestämmelse skall iakttas tar dock dessa bestämmelser över vilket innebär att det är invalsordningen i utskottet som bestämmer placeringen.

 

3 Sammanträden

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

…………

Om en ledamot är frånvarande vid ett utskottssammanträde intas platsen i första hand av suppleant som tillhör samma parti. Finns det ingen närvarande från samma parti gäller att suppleanterna har företräde i den ordning de har valts eller förts upp på gemensam lista (RO 7:9). Enligt praxis sätter sig en suppleant inte på en plats som normalt tillhör ett annat parti. Då får platsen i stället stå tom.

 

...............

Om en ledamot är frånvarande vid ett utskottssammanträde intas platsen i första hand av suppleant som tillhör samma parti. Finns det ingen närvarande från samma parti gäller att suppleanterna har företräde i den ordning de har valts eller förts upp på gemensam lista (RO 7:9). En suppleant från ett samarbetande parti har dock möjlighet att inta platsen om ingen ledamot i utskottet åberopar riksdagsordningens bestämmelse.

 

 

 


 

 

TRAFIKUTSKOTTET

2008-03-13

Bilaga 3

till protokoll

2007/08:21

 

 

Inkomna skrivelser

Utsänd inför sammanträdet

 

Granskningsplan från Riksrevisionen,
Lennart Grufberg,
RD 160-1919-2007/08

 

 

Ja

Bilbälte i buss, Göte Carnerheim, Lerum

RD 160-1988-2007/08

 

 

Ja

Lärandet om alkoholrelaterad körning,
M Lindberg Karlsson, Hästveda

RD 160-1960-2007/08

 

 

Ja

Program för Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets

verksamhet 2008, Sinikka Bohlin, Riksdagen
RD 160-2134-2007/08

 

 

 

Ja