Protokoll utskottssammanträde 2007/08:34

Trafikutskottets protokoll 2007/08:34

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34

 

DATUM

2008-06-03

TID

Kl. 11.00-12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-information

 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson med medarbetare från Näringsdepartementet avrapporterar från telerådsmötet den 29 november 2007, från transportrådsmötet den 7-8 april 2008 och från informellt transportministermöte i Brdo den 5-6 maj 2008 samt informerar inför rådsmöte den 12-13 juni 2008 för transport- och teleministrarna (TTE-rådsmöte).

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justering av protokoll 2007/08:33 från den 22 maj 2008.

 

§ 3

Uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen

 

Utskottet ställer sig bakom att genomföra en uppföljning av lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen.

 

§ 4

Behandling av EU-frågor

 

Utskottet behandlar sammanställning av EU-dokument från tiden
28 april – 29 maj 2008

 

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 5

Information om renovering av utskottsrum

 

Utskottet informeras om kommande renovering av utskottsrum.

 

§ 6

Inbjudan om deltagande vid konferens och referensgrupper

 

Anmälan om inbjudan till Internetdagarna den 21-22 oktober i Stockholm. Anmälan sker till kansliet före midsommar.

 

Anmälan önskas av partiföreträdare att ingå i referensgrupperna för

dels beslutad forskningsöversikt inom transportområdet dels
uppföljning av den s.k. pumplagen.

 

 

§ 7

Uppvaktning

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Claes-Göran Brandin med anledning av hans 60-årsdag den 9 juni 2008.

 

§ 8

Nästföljande sammanträden

 

Utskottet beslutar att nästföljande sammanträden ska äga rum tisdagen den 10 juni 2008 kl. 09.00 och tisdagen den 30 september 2008 kl. 11.00.

 

§ 9

Bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att ordföranden får justera det vid dagens sammanträde förda protokollet samt protokollet från kommande sammanträde den 10 juni 2008.

 

§ 10

Mötets avslutning

 

Ordförande framför sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under riksmötet 2007/08.

 

Vice ordförande Jan-Evert Rådhström uttalar sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordförande lett utskottets arbete under riksmötet och önskar honom en trevlig sommar.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

 

Justeras

2008-06-15

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:34

 

§ 1

§ 2-3

§ 4-10

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

O

 

O

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande