Protokoll utskottssammanträde 2007/08:37

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2007/08:37

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:37

 

DATUM

2008-06-10

TID

10.00-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ordningsfråga

På förfrågan från ordföranden godkände utskottet att Hanna Silow, Martina Nilsson och Simon Knutsson, samtliga praktikanter vid FAOs Stockholmskontor, närvarade under nästkommande föredragningspunkt.

 

§ 2

Intern utfrågning

Utskottet inhämtade information om den ökande produktionen av biobränsle och det eventuella sambandet med ökande livsmedelspriser från Christel Gustafsson, Jordbruksverket, Anders Lewald, Energimyndigheten, och Christina Engfeldt, Food and Agriculture Organization, FAO.

§ 3

Justering av protokoll
Protokollet från utskottets sammanträde torsdagen den 29 maj 2008 justerades.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 3 anmäldes.

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen (Jordbruksdepartementet) enligt 10. kap 3 RO med anledning av:

Kommissionens meddelande Fiskemöjligheter för 2009 Policyförklaring från kommissionen, KOM(08) 331,

samt som komplement till tidigare beslut Kommissionens arbetsdokument, SEK(08) 1886, åtföljande kommissionens lagstiftningsförslag inom ramen för hälsokontrollen, KOM(08) 306/4.

Övriga inkomna EU-dokument lades till handlingarna.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 6

Studieresa för uppföljnings- och utvärderingsgruppen

Utskottet beslutade att ledamöterna i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgruppen ska företa en studieresa till Askölaboratoriet torsdagen den 28 augusti 2008.

 

§ 7

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 juni 2008 kl. 08.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Eva Forsman

 

 

Justeras den 17 juni 2008

 

Anders Ygeman

 

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:37

 

§ 1-2

§ 3-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Gunnar Persson (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 


 

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2008-06-10

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:37

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Dnr

Uppteckning från RIK:s kanslichefs möte med Sri Lankas ambassadör.

 

 

Kännedoms-

kopia

Djurskyddstillsynen / Föreningen för Miljönämnderna i Sveriges större

Kommuner, MiSK

 

170-3022

Uppvaktning av Svenskt Friluftsliv / generalsekreterare Ulf Silvander

 

170-3054

Diverse miljöfrågor / Jan-Erik Pettersson, Sexdrega

170-217

 

 

Europaparlamentets ståndpunkt om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005-17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken

Seychellerna

Kännedoms-

kopia

Europaparlamentets resolution om förvaltningen av djuphavsbestånd.

Kännedoms-

kopia

 

 

 

 

 

 

 

 


MILJÖ- OCH         

JORDBRUKSUTSKOTTET

2008-06-10

Bilaga 3

till protokoll

2007/08:37

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 20 maj - 2 juni  2008

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 247

2008-05-08

2008-05-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

KOM(2008) 314

2008-05-23

2008-05-23

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 834/ 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

KOM(2008) 306

2008-05-20

2008-05-27

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Förslag till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Förslag till rådets förordning om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr […]/2008. Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)
{SEK(2008) 1885}{SEK(2008) 1886}

KOM(2008) 333

2008-05-28

2008-05-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rekommendation från kommissionen till rådet för att bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar i syfte att utarbeta ett internationellt rättsligt bindande instrument om hamnstatsåtgärder som ska förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Beteckning

Dokument- datum

Ankomst- datum

Kammar- anmälan datum

Utskott

Rubrik

KOM(2008) 331

2008-05-30

2008-05-30

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Meddelande från kommissionen Fiskemöjligheter för 2009 Policyförklaring från kommissionen

SEK(2008) 1886

2008-05-20

2008-05-29

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens arbetsdokument Åtföljande dokument.Förslag till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för systemför direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och omupprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.Rådetsförordning om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom
ändring av förordningarna (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och

(EG) nr /2008. Rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för

landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

(EJFLU). Rådets beslut om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska
riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013)

Sammanfattning av konsekvens-bedömningen

{KOM(2008) 306 slutlig }{SEK(2008) 1885}

K(2008)2197

2008-05-21

2008-05-21

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2008

K(2008)2474

2008-05-30

2008-06-02

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Kommissionens beslut av den 30.5.2008 om fastställande av det lägsta försäljningspris som ska gälla inom ramen för den stående anbudsinfordran för försäljning för industriell användning av socker som innehas av det svenska interventionsorganet

Återrapport

2008-05-23

2008-05-30

 

Miljö- och jordbruksutskottet

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 19 maj 2008

2007/08:FPM111

2008-05-23

2008-05-23

2008-05-28

Miljö- och jordbruksutskottet

Förordning om märkning och marknadsföring av foder