Protokoll utskottssammanträde 2008/09:17

Kulturutskottets protokoll 2008/09:17

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17

 

DATUM

Tisdagen den 10 februari 2009

TID

Kl. 11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:16 av den 29 januari 2009.

 

 

§ 2

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om public service-frågor
(jfr prot. 2008/09:15.2).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU2 justeras.

Anmäls särskilt yttrande.

 

 

§ 3

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av motioner om kulturmiljövård och museifrågor (jfr prot. 2008/09:15.3).

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU3 justeras.

Anmäls särskilda yttranden.

 

 

§ 4

Ärendebehandling

 

Behandlas följande motioner om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2008
2008/09:Kr210, Kr279, Kr293, Kr296, Kr300, Kr306 yrk. 3, Kr319, Kr322, Kr326, Kr336, Kr365, Kr367, Kr370 och Kr371.

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

Fastställande av arbetsplan

 

Kanslichefen orienterar om vårens arbete i kulturutskottet i enlighet med reviderat förslag till arbetsplan.

Arbetsplanen fastställs med några korrigeringar och biläggs proto-kollet (bilaga 2).

 

 

§ 6

Länsresa till Skåne

 

Kanslichefen redovisar ett förslag till program för utskottets studieresa i Skåne län den 15–17 mars 2009. Utskottet beslutar att resan ska genomföras i enlighet med det framlagda förslaget.

 

 

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 17 februari 2009 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning
2. Fastställd arbetsplan

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2008/09:17

                                                                 §§

1

2–3

4–6

7

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

N

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vakant (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande