Protokoll utskottssammanträde 2008/09:24

Kulturutskottets protokoll 2008/09:24

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24

 

DATUM

Tisdagen den 14 april 2009

TID

Kl. 11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:22 av den 26 mars 2009 och protokoll 2008/09:23 av den 2 april 2009.

 

 

§ 2

Ärendebehandling

 

Behandlas proposition 2008/09:153 Språk för alla – förslag till språklag jämte följande motioner, väckta med anledning av propositionen samt under allmänna motionstiden 2008

2008/09:Kr4, Kr5 och Kr284.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet finner inte anledning att framföra några synpunkter till konstitutionsutskottet och beslutar därför att avstå från att avge yttrande över skrivelse 2008/09:75.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Anmälan av inkomna skrivelser

 

Anmäls skrivelse från

Socialdepartementet, statssekreterare Ragnwi Marcelind och grupp-ledare för ANT-sekretariatet Maria Renström ang. åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (dnr 140-2174-08/09).

 

EU-handlingar

Från Europaparlamentet:

Resolutioner som antagits av Europaparlamentet 10–12 mars 2009.

 

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 16 april 2009 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

Anita Lysholm

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:24

 

§ 1-6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande