Protokoll utskottssammanträde 2008/09:27

Kulturutskottets protokoll 2008/09:27

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27

 

DATUM

Torsdagen den 7 maj 2009

TID

Kl. 09.30–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:26 av den 21 april 2009.

 

 

§ 2

Justering av betänkande

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:153 Språk för alla – förslag till språklag jämte motioner (jfr prot. 2008/09:24.2).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:KrU9 justeras.

 

Anmäls reservationer.

 

 

§ 3

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 4

Yttrande till finansutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till finansutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Yttrande till konstitutionsutskottet

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2–14) i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

 

Kulturutskottet beslutar att inte yttra sig till konstitutionsutskottet.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

 

§ 6

Yttrande till skatteutskottet

 

Skatteutskottet har genom protokollsutdrag 2008/09:25.2 berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. samt motion 2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s).

 

Utskottet beslutar att ha ett utskottssammanträde tisdagen den 9 juni 2009 kl. 10.30 för behandling av frågan om ett ev. yttrande till skatteutskottet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäls följande inkomna skrivelser

 

EU-handlingar

 

– KOM (2009) 176, Förslag till rådets beslut om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2013. Förslaget är att utse Marseille i Frankrike och Kosice i Slovakien för 2013,

 

– COM(2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering, 200 final,

 

– Kommenterad dagordning – Rådets möte (utbildnings-, ungdoms- och kulturministrarna) den 11–12 maj 2009,

 

– Evaluation of the current framework for European cooperation in the youth field and on future perspectives for the renewed framework, 9169/09,

 

– Future perspectives for the European framework of cooperation in the youth field – Exchange of views, 8993/09,

 

– Enhancing partnerships between education and training institutions and social partners, including employers, in the context of lifelong learning, 8986/09,

 

– Strategic framework for European cooperation in education and training (“ET 2020”), 8984/09,

 

– Council conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training (“ET 2020”), 8783/09,

 

– Kultur som katalysator för kreativitet och innovation, 8749/1/09,

 

– Rådets beslut om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2012, 8790/09,

 

– Rådets beslut om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2013, 8794/09,

 

– Kreativt innehåll på Internet, 8771/09,

 

– Rådspromemoria – Rådets möte (Utbildning, ungdom och kultur) den 12 maj 2009,

 

 

 

– KOM(2009) 2000 slutlig. En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter. En förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor och

 

– Arbetsdokument från kommissionens avdelningar. Sammanfattning av konsekvensanalysen av En EU-strategi för ungdomar – Satsa på ungdomars egna möjligheter. En förnyad öppen samordningsmetod för ungdomsfrågor.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 19 maj 2009 kl. 09.00–12.00 i Skandiasalen (offentlig
utfrågning om public service).

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:27

                                                                 §§

1–8

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagrotsky, Leif (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nordell, Lars-Axel (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s) (tjl. 4/5-30/9 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lodenius, Per (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikén, Stefan (s) - (ers. för Gunnar Sandberg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande