Protokoll utskottssammanträde 2011/12:27

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:27

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27

 

DATUM

2012-03-20

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Information om tillträde till högskola
Professor Christina Cliffordson och professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, informerar om tillträde till högskolan.

 

2 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:26.

 

3 §

Förskolan (UbU13)

 

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

4 §

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2011 (UbU19)

 

Utskottet behandlade redogörelserna 2011/12:RJ1 och 2011/12:RR3.

 

Ärendet bordlades.

 

5 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om ändring av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Maria Wilenius och ämnessakkunnig Ann Lindh, Utbildningsdepartementet, om ändring av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.

 

Underlag

Faktapromemoria 2011/12:FPM94

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar initiativet till modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet och de ansträngningar som görs för att underlätta rörligheten inom EU. Möjligheten för arbetstagare och egenföretagare att röra sig inom EU är en nyckelfråga för att tillgodose tillgången på kompetens. Regeringen ser yrkeskvalifikationsdirektivet som en prioriterad fråga då direktivet kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning på den inre marknaden. Sverige är ett land med få reglerade yrken och en väl fungerande arbetsmarknad. Däremot uppkommer utmaningar för svenska yrkesutövare som vill arbeta i medlemsstater där yrket är reglerat. Regeringen anser att antalet reglerade yrken i EU bör minska då dessa kan utgöra ett hinder för yrkesutövares marknadstillträde. Regeringen är mycket positiv till förslag om ökad transparens, vilket i förlängningen kan bidra till färre reglerade yrken. Ett led i detta är den nya notifieringsprocedur som föreslås där medlemsstaterna tydligt ska motivera reglering av yrken. Vidare innehåller förslaget flera initiativ som kan underlätta gränsöverskridande tjänsteutövning vilket regeringen generellt välkomnar. Regeringen välkomnar att kommissionen har tagit hänsyn till utvecklingen som skett inom den högre utbildningen (Bolognaprocessen m.m.) och stödjer förslaget om att använda ECTS-poäng i minimikraven på utbildningar till de yrken som omfattas av automatiskt erkännande. Parallellt med detta betonar regeringen sitt motstånd mot att utbildningar beskrivs i år och framför allt i timmar. Regeringen förordar att utbildningens innehåll beskrivs genom lärandemål. Så som sker i dag är det rimligt att medlemsstaterna kommer överens om väsentliga krav avseende utbildningen. Det är emellertid inte rimligt att på överstatlig nivå i detalj reglera hur utbildningen ska organiseras.

Regeringen är positiv till att förtydligande regler om partiellt tillträde förs in i direktivet men värnar också möjligheten att hindra partiellt tillträde. När det gäller införandet av ett yrkeskort har regeringen tidigare ställt sig kritisk till förslaget (se regeringens svar på kommissionens grönbok om modernisering av direktivet).  Regeringen avser att särskilt bevaka frågan om yrkeskortet för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen är tveksam till en alltför stor administration i erkännandesystemet.

Slutligen motsätter sig regeringen att praktiken inom utbildningen till apotekare obligatoriskt ska genomföras sammanhållen och i slutet av utbildningen samt att kravet på utbildning inklusive praktik för tillträde till arkitektyrket enligt direktivet utökas med två år.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna menar att en ökad rörlighet inte får leda till att utbildad svensk arbetskraft undanträngs av arbetskraft från annat EU-land. Sverigedemokraterna menar att det svenska utbildningssystemet primärt ska vara anpassat efter svenska förhållanden och behoven på svensk arbetsmarknad. Sverigedemokraterna vill understryka vikten av att den yrkesutövare som ska utöva sitt yrke i annat EU-land också har goda språkkunskaper i mottagarlandets språk, vilket inte minst är viktigt inom vården. Vidare är Sverigedemokraterna skeptiska till principen om s.k. partiellt tillträde.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 22 mars 2012

 

 

Margareta Pålsson

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:27

 

1-2§§

 3-4§§

5 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande