Protokoll utskottssammanträde 2011/12:33

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:33

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33

 

DATUM

2012-04-26

TID

09.00–09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Henrik Paulander vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna med regeringen.

 

2 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om Erasmus för alla

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av ämnesråd Anna Gudmundsson, Utbildningsdepartementet, om förslaget till förordning om inrättande av EU-programmet ”Erasmus för alla” inför rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 10-11 maj 2012.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2077-2011/12)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar den nya versionen av förslaget. Sverige vill uttrycka sin uppskattning över ordförandeskapets ansträngningar att tillgodose medlemsstaternas synpunkter. Sveriges övergripande mål med den kommande förhandlingen i Coreper I och i ministerrådet är att bidra till att en partiell överenskommelse kan uppnås vid ministermötet.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

3 §

EU-överläggning med regeringen enligt RO 10 kap. 4 § om riktmärke för anställningsbarhet

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av ämnesråd Anna Gudmundsson, Utbildningsdepartementet, om utkastet till rådsslutsatser om ett riktmärke för anställningsbarhet inför rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 10-11 maj 2012.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 150-2077-2011/12)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har välkomnat utkastet och ställt sig positivt till ett riktmärke för anställningsbarhet och ett fortsatt europeiskt samarbete med fokus på övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. Det är av högsta prioritet är att minska ungdomsarbetslösheten och en viktig del inom ramen för detta är att utbildningarnas innehåll också tar hänsyn till arbetsmarknadens behov.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

4 §

Information

 

Utbildningsminister Jan Björklund, statssekreterare Bertil Östberg och politiskt sakkunnig Therese Wallqvister informerade och svarade på frågor om lärarlegitimationsreformen.

 

5 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2011/12:32.

 

6 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

7 §

Förskolan (UbU13)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU13.

 

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

 

8 §

Gymnasieskolan (UbU15)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU15.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

 

9 §

Studiestöd (UbU16)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UbU16.

 

S- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

 

10 §

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av skrivelsen.

 

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande och meddela konstitutionsutskottet detta genom utdrag ur dagens protokoll tillsammans med en på kansliet upprättad PM (bilaga 3).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

11 §

Riksdagsnätverk för OECD-samarbetet

 

Utskottet beslutade välja ledamöterna Betty Malmberg (M) och Thomas Strand (S) till deltagande i Riksdagsnätverk för OECD-samarbetet.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras tisdagen den 8 maj 2012

 

 

Margareta Pålsson

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2011/12:33

 

 

 

1 §

2-6 §§

7 §

8 §

9-11 §§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

X

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

O

 

O

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

O

 

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Sandstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

O

 

O

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

O

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 kommentarer.