Protokoll utskottssammanträde 2012/13:17

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:17

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17

 

DATUM

2013-01-31

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna och EU-informationen med regeringen.

 

2 §

EU-överläggning om en ny syn på utbildning och den årliga tillväxtrapporten
Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Åsa Petri, kansliråd Fritjof Karlsson och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet, inför antagande av rådets slutsatser om en ny syn på utbildning vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 15 februari 2013.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1099-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Rådsslutsatserna omfattar en rad både pågående och aviserade europeiska processer och initiativ. Under framtagandet av slutsatserna har Sverige lyft fram vikten av balans mellan det arbete inom utbildningsområdet som har ett europeiskt mervärde och det som bäst beslutas och genomförs på nationell nivå. Sverige anser t.ex. att det inom yrkesutbildning finns många fördelar med att stärka samarbetet på europeisk nivå vad gäller praktik- och lärlingsprogram, även om det inte är möjligt att direkt tillämpa vissa länders system i andra medlemsstater utan att reformer måste ta hänsyn till nationella system och förhållanden.

 

Sverige ser positivt på ökade insatser för att stärka samarbeten mellan utbildningsanordnare och andra aktörer i samhället, framför allt i syfte att stärka samspelet mellan utbildning, forskning och innovation, den s.k. kunskapstriangeln.

 

Sverige har under framtagandet av slutsatserna och betonat vikten av bildning och utbildnings andra funktioner än att enbart bidra till ökad anställningsbarhet.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

3 §

EU-överläggning om utbildning och färdigheter för arbete, stabilitet och tillväxt
Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Åsa Petri, kansliråd Fritjof Karlsson och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet, inför en policydiskussion om utbildning och färdigheter för arbete, stabilitet och tillväxt inom ramen för Europa 2020 och den årliga tillväxtrapporten vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 15 februari 2013.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1100-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning för ministrarnas diskussion, ett ämne som är angeläget även för svenskt vidkommande. Sverige avser att i det svenska inlägget ta avstamp i de reformer som nu implementeras i det svenska utbildningssystemet, särskilt i fråga om satsningar för tydligare koppling till arbetslivet.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Socialdemokraterna anmälde att följande ska tas till protokollet:

Socialdemokraterna förstår att regeringen lyfter fram beslutade och genomförda reformer. Socialdemokraterna vill dock påpeka att man på några avgörande punkter har en annan uppfattning om vilka åtgärder som skulle vidtas för att öka anställningsbarheten hos medborgarna.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

4 §

EU-information om Erasmus för alla
Statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Åsa Petri, kansliråd Fritjof Karlsson och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet, informerade om programmet Erasmus för alla inför en lägesrapport vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 15 februari 2013.

 

Underlag för informationen

Muntlig information lämnades vid sammanträdet.

 

5 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:16.

 

 

6 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

 

7 §

Vuxenutbildning (UbU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

 

8 §

OECD-möte 13 februari 2013

Utskottet beslutade att Betty Malmberg (M) och Tomas Strand (S) deltar i OECD:s expert möte i Paris 13 februari 2013

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras tisdagen den 12 februari 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:17

 

 §1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande