Protokoll utskottssammanträde 2012/13:18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:18

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18

 

DATUM

2013-02-12

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, inför riktlinjedebatt om den europeiska terminen/årliga tillväxtöversikten vid rådets möte (konkurrenskraft) den 18 februari 2013.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1175-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige anser att EU:s målsättning om att FoU-utgifterna bör uppgå till 3 % av BNP år 2020 är centralt för unionens möjligheter till teknologisk utveckling och konkurrenskraft. Även i tider av budgetär konsolidering är det därför angeläget att medlemsstaterna prioriterar tillväxtvänliga utgifter.

 

För att stimulera ny teknologisk utveckling är det på lång sikt viktigt att satsa på nyfikenhetsbaserad forskning som är långsiktig och riskbenägen. Vidare är det viktigt med mångvetenskaplig FoU eftersom flera tillväxtområden förväntas skapas i gränslandet mellan traditionella ämnesområden. Även involvering av olika aktörs- och intressegrupper i forskningsutförande är viktigt för kommande teknologiska utveckling, då det stärker behovsbilden.

 

För att s.k. public-private-partnerships (PPP) ska utgöra verkningsfulla instrument krävs att de regelverk som styr partnerskapen harmoniseras och förenklas. Förenkling kan bidra till att det är de mest excellenta aktörerna och ansökningarna som deltar i PPP. I den utsträckning som s.k. common-pot kan bidra till ökad kvalitet i PPP-projekt är Sverige berett att testa detta i en mindre skala givet att ett antal andra medlemsstater gör detsamma.

 

Ett flertal åtgärder och instrument är relevanta och önskvärda för kunskapsöverföring och nyttiggörande av FoU-resultat, vilka i sin tur kan leda till nya produkter, tjänster, arbetstillfällen och effektiviseringar. Förutom vikten av samverkan mellan olika aktörsgrupper, bedömer regeringen även att det utmaningsfokus som introduceras i Horisont 2020 är fundamentalt. Genom att inrikta insatser till att finna lösningar på utmaningar, skapas naturlig koppling mellan FoU och dess resultat i form av nya produkter och tjänster.

 

Inom ramen för den nationella politiken har regeringen presenterat ett antal åtgärder i den senaste forsknings- och innovationspropositionen som handlar om nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Socialdemokraterna anmälde att följande ska tas till protokollet:

Socialdemokraterna saknar en tydlig markering av behovet av ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och politik. Socialdemokraterna har på nationell nivå bl.a. föreslagit ett innovationspolitiskt råd lett av statsministern och tydliga strategiska samverkansprogram.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

2 §

EU-överläggning om tillgång till vetenskaplig information

 

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, inför en policydiskussion om tillgång till vetenskaplig information vid rådets möte (konkurrenskraft) den 18 februari 2013.

 

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1176-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige anser att god tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata är centralt för framgångsrik forskning och innovation.

Företrädesvis bör en ”Green-Open-Access” lösning väljas, men parallellt med detta bör man även undersöka hur olika modeller inom ”Gold-Open-Access” kan utvecklas och implementeras.

 

Kommissionens pilotprojekt för öppen tillgång till forskningsdata inom Horisont 2020 välkomnas. När det gäller principerna för pilotprojekt så bör det vara intressant att låta olika ämnesområden ingå, då man har olika inställningar till, möjligheter och problemområden när det gäller öppen tillgång till forskningsdata i olika vetenskapliga discipliner.

 

Vidareutvecklingen av ”OpenAire” till en forskningsinfrastruktur inte bara för publikationer, utan även för forskningsdata för EU-finansierade projekt (OpenAireplus) välkomnas. Här kan fördelar vinnas genom samordning och koordinering på nationell och europeisk nivå.

 

Forskningsdata som innehåller personuppgifter kräver att den enskildes personlige integritet värnas. Det finns ett antal lagar som reglerar användning, spridning och tillgång till den här typen av data, både på nationell nivå och på EU-nivå. Hanteringen av öppen tillgång till forskningsdata ställer därför höga krav på den forskningsinfrastruktur som utvecklas och används.

 

Avslutningsvis är det viktigt att framhålla att förslagen, när det gäller öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata, måste analyseras och värderas utifrån dess ekonomiska konsekvenser i förhållande till förslagens mervärde.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

3 §

EU-information om EU och ESA (Europeiska rymd-organisationen)

 

Statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, informerade om relationerna mellan EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA) inför rådets möte (konkurrenskraft) den 18 februari 2013.

 

Underlag för informationen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1192-2012/13)

 

4 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:17.

 

5 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

 

6 §

Forskning och innovation (UbU3)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:161, proposition 2012/13:30, motioner och yttranden från andra utskott. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:UbU3.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

7 §

Rapport från Riksrevisionen

 

Utskottet informerades om att Riksrevisionen kommer att lämna en granskningsrapport om rymdfrågor.

8 §

Seminarium

 

Utskottet informerades om att utbildningsutskottet och socialutskottet anordnar ett gemensamt internt kunskapsseminarium med anledning av den aviserade propositionen om register för viss registerbaserad forskning torsdagen den 7 mars 2013.

 

9 §

Utskottssammanträde

 

Utskottet beslutade att sammanträda torsdagen den 7 mars 2013 kl. 09.30.

 

10 §

Resor

 

Utskottet diskuterade möjliga utskottsresor till Finland och Nederländerna och uppdrog åt kansliet att undersöka kostnader och arrangemang.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 21 februari 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande