Protokoll utskottssammanträde 2012/13:30

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:30

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30

 

DATUM

2013-05-02

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna och EU-informationen med regeringen.

 

2 §

EU-överläggning om den sociala dimensionen i högre utbildning

Utskottet överlade med statssekreterare Bertil Östberg, åtföljd av kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet, inför antagande av rådets slutsatser om den sociala dimensionen i högre utbildning vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 16–17 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1829-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har under förhandlingarna välkomnat rådsslutsatserna och vikten av att belysa den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildning. Möjligheterna att gå vidare till högre utbildning ska inte avgöras av individens bakgrund. Reformer för att förbättra kvaliteten och höja kunskapsresultaten i grundskolan och gymnasieskolan har stor betydelse också för att bredda rekryteringen till högskolan.

 

Sverige har under förhandlingarna arbetat för att ställningstagandena i rådsslutsatserna ska vara förenliga med både den nationella kompetensen inom utbildningsområdet och med universitets och högskolors självständighet. 

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

3 §

EU-överläggning om läraryrket

Utskottet överlade med statssekreterare Bertil Östberg, åtföljd av kansliråd Åsa Petri och departementssekreterare Selma Memic, Utbildningsdepartementet, om läraryrket inför riktlinjedebatt vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 16–17 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1830-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning för ministrarnas diskussion, ett ämne som har många beröringspunkter med viktiga processer som också för närvarande pågår nationellt. Det är viktigt att alla elever får möta kunniga, motiverade och pedagogiskt skickliga lärare i klassrummet.

 

Sverige avser att i det svenska inlägget ta avstamp i de reformer som för närvarande genomförs inom området i Sverige, t.ex. i fråga om karriärvägar, lärarlegitimation, en reformerad lärarutbildning och lärarlyftet.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier och noterade ett medskick från Socialdemokraterna om att i anförandet även nämna skolledarnas viktiga roll samt vikten av lärarsamarbeten, forskningsbaserad undervisning och forskning.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

4 §

EU-information om Erasmus

Kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet, informerade om programmet Erasmus för alla inför information från ordförandeskapet vid rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 16–17 maj.

5 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:29.

 

6 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

7 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

 

8 §

Skolväsendet (UbU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

 

9 §

Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (UbU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av Skrivelse 2012/13:62 och en motion. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UbU13.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en reservation.

 

10 §

Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (UbU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av Skrivelse 2012/13:121 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UbU14.

S-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

11 §

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (UbU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 och motioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utskottet justerade yttrande 2012/13:UbU2y

S- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annelie Jonsson

 

Justeras tisdagen den 14 maj 2013

 

 

Tomas Tobé

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:30

 

1-2 §

3-4 §

5-11 §

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande