Protokoll utskottssammanträde 2012/13:32

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:32

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32

 

DATUM

2013-05-21

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

 

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Nordström vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna och EU-informationen med regeringen.

 

2 §

EU-överläggning om högpresterande datorsystem

Utskottet överlade med statssekreterare Håkan Ekengren, åtföljd av ämnesråd Michael Jacob och departementssekreterare Sofia Rantatalo, Näringsdepartementet, inför antagande av rådsslutsatser om högpresterande datorsystem vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Näringsdepartementet (dnr 1975-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Rådsslutsatserna noterar den strategiska betydelsen av högpresterande  datorsystem (superdatorer) som en viktig tillgång för EU:s innovationskapacitet.  Rådsslutsatserna tar också fasta på att utveckling av HPC gynnar tillväxt, hållbarhet (grön IKT) och konkurrenskraft inom vetenskap, IKT-industrin och ekonomin överlag.

 

De förslag till slutsatser som presenteras kan gynna Sverige. Inte minst i ljuset av de initiativ (s.k. FET-initiativ, där FET står för framtida och ny teknik) som ska genomföras inom ramprogrammet för forskning och innovation. Det handlar om projekten grafen och människohjärnan. Sverige är starkt involverat i båda två, bl.a. via Chalmers och Karolinska Institutet. Projektet om människohjärnan kommer att få stor användning av HPC, medan grafen kan hjälpa utvecklingen av HPC.

 

Regeringen föreslår att Sverige stöder förslaget till rådsslutsatser.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

3 §

EU-överläggning om EU:s rymdindustripolitik

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, inför antagande av rådsslutsatser om EU:s rymdindustripolitik vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1951-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att Sverige kan stödja rådslutsatserna.

Regeringen anser samtidigt att det är mycket viktigt att EU fullt ut drar nytta av den kompetens och långa erfarenhet som har byggts upp inom den europeiska rymdorganisationen ESA under flera decennier. Inriktningen och villkoren för att utveckla förutsättningarna för en europeisk rymdindustripolitik måste bygga på en nära samverkan mellan EU, ESA och deras respektive medlemsstater och vidare baseras på en gemensam analys.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

4 §

EU-information om stödprogrammet för rymdövervakning och spårning

Statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, informerade om stödprogrammet för rymdövervakning och spårning inför lägesrapport om förslaget till beslut om att inrätta ett stödprogram för rymdövervakning och spårning vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

5 §

EU-överläggning om Horisont 2020

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, inför diskussion om Horisont 2020 vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1978-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringens utgångspunkt i förhandlingarna med Europaparlamentet är att i största möjliga mån bör försöka försvara både för Sverige viktiga frågor och rådets ställningstaganden till Horisont 2020.

 

Särskilt viktigt är det enligt regeringen att försvara rådets inställning gällande ersättningsregler för deltagare. Den schablonersättning för indirekta kostnader som rådet står bakom innebär betydande förenkling.

 

Viktigt är också att Horisont 2020 finansierar forskning av högsta kvalitet och att geografiska hänsyn inte tas i fördelningen. För uppbyggnad av forsknings- och innovationskapacitet i mindre utvecklade regioner bör sammanhållningspolitikens finansiering användas. Vissa åtgärder för breddat deltagande är dock motiverade och är en del av rådets förslag.

 

När det gäller fördelningen av medel inom Horisont 2020 anser regeringen att kommissionens förslag är en bra utgångspunkt för vilka proportioner som bör råda mellan ramprogrammets olika delar.

 

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt. Sverigedemokraterna vidhöll sin tidigare avvikande mening från sammanträdet den 27 november 2012 (prot. 2012/13:10).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

6 §

EU-överläggning om Gemensam programplanering

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, inför riktlinjedebatt om Gemensam programplanering vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1976-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens uppfattning att de gemensamma programmens implementering inte sker tillräckligt skyndsamt.

 

Det är viktigt att medlemsstaterna nu engagerar sig ytterligare för att tillsammans arbeta mot en implementering av de olika gemensamma program som har beslutats av rådet.

 

En viktig utgångspunkt för bedömning av svenskt deltagande i de gemensamma programmen har varit och är fortfarande att Sverige ska ha framstående och omfattande forskning inom temat och att satsningen av resurser inom programtemat ska komma svensk forskning till nytta.

 

Sverige deltar därför genom berörda myndigheter i gemensamma programinitiativ inom de teman där Sverige har starka forskargrupper.

 

Olika programinitiativ har kommit olika långt på vägen mot implementation. Här har de parter som aktivt deltar i arbetet med gemensamma program också ett ansvar att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan programinitiativen för att underlätta en skyndsam implementering.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

7 §

EU-överläggning om internationellt samarbete inom forskning och innovation

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, inför antagande av rådsslutsatser om internationellt samarbete inom forskning och innovation vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1952-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringens ståndpunkt är att det är positivt att systematiskt utveckla unionens internationella samarbete inom forskning och innovation för att lösa globala samhällsutmaningar. Vikten av ett mer systematiskt och strategiskt förhållningssätt till internationellt samarbete inom forskning och innovation som kompletterar det typiska forskarinitierade samarbetet framhålls även av regeringen i prop. 2012/13: 30 Forskning och innovation. Regeringen anser samtidigt att det är viktigt med en balans mellan unionens och medlemsstaternas samarbetsaktiviteter där nationella prioriteringar, förutsättningar och styrkeområden är den huvudsakliga grunden för de val av bilaterala och internationella samarbeten som bör göras. Regeringen har fått gehör för sina synpunkter och kan ställa sig bakom slutsatserna.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

8 §

EU-överläggning om Europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) - rådgivande verksamhet

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, och ämnesråd Michael Jacob, Näringsdepartementet, inför antagande av en resolution om den rådgivande kommittén till det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) vid rådets möte (konkurrenskraft) den 29–30 maj 2013.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1953-2012/13)

 

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Den rådgivande kommittén ERAC (European Research Area Committee) ger rådet, kommissionen och medlemsstaterna strategisk vägledning i forsknings- och innovationsfrågor av betydelse för det Europeiska forskningsområdet (ERA). Det finns ett antal s.k. ERA-relaterade grupper som arbetar med olika delfrågor av betydelse för utvecklingen av ERA.

 

Resolutionen innehåller beslut om ett nytt mandat som innebär att namnet på kommittén ändras till ”European Research Area and Innovation Committee” för att stärka kommitténs roll vad gäller forskningsbaserad innovation.

 

Regeringen har ifrågasatt värdet av att byta namn på kommittén. Redan i det befintliga mandatet finns angivet att ERAC ska ge strategisk vägledning både vad gäller forsknings- och innovationsfrågor som är av betydelse för ERA. Denna ståndpunkt har även inneburit att regeringen ansett det onödigt att ändra i mandatet.

 

Regeringen välkomnar att rådet betonar vikten av att ERAC och de ERA-relaterade grupperna samordnar och koordinerar sitt arbete ytterligare.

 

Slutligen är det enligt regeringen välkommet att det kommer göras en översyn av de ERA-relaterade gruppernas mandat och rutiner.

 

Regeringen anser att Sverige kan godkänna resolutionen.

 

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

9 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:31.

 

10 §

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

 

 

 

11 §

Vårändringsbudget för 2013 (UbU3y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:99. Utskottet justerade yttrande 2012/13:UbU3y.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 23 maj 2013

 

 

Tomas Tobé

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:32

 

1-2 §§

3-11 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande