Protokoll utskottssammanträde 2012/13:45

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:45

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:45

 

DATUM

2013-05-28

TID

11.00–11.41

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 och 2 på föredragningslistan.

 

§ 2

EU-förslag om Allmän uppgiftsskyddsförordning (dataskyddsförordningen)

 

Utskottet överlade med statssekreterare Magnus G Graner, Justitiedepartementet, om förslag till allmän uppgiftsskyddsförordning, KOM (2012) 11.

                      

Underlaget utgjordes av översänd promemoria dnr 2041-2012/13.

                      

Statssekreterare Magnus G Graner hänvisade till den tidigare beredda handlingslinjen samt informerade om förhandlingsläget.

                      

Ordföranden konstaterade att det alltjämt fanns stöd i utskottet för den tidigare beredda handlingslinjen.

 

Därutöver lyftes frågan om ett uttryckligt undantag för registerforskning.

 

§ 3

Översyn av Europarådets dataskyddskonvention (1981, no 108)

 

Statssekreterare Magnus G Graner m.fl., Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor.

 

§ 4

Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier

 

Statssekreterare Magnus G Graner m.fl., Justitiedepartementet, lämnade information.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:44.

 

§ 6

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet hänvisas i dag faktapromemoria 2012/13:FPM103 Grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld KOM(2013) 231.

 

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 8

Åtalsanmälan

 

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 1453-2012/13.

 

Ärendet föredrogs.

 

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

§ 9

EU-bevakning

 

Utsänd förteckning över till utskottet inkomna EU-handlingar anmäldes.

 

§ 10

Indelning i utgiftsområden (KU25)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:100 förslagspunkterna 2–5 och ett motionsyrkande. Utskottet justerade betänkande 2012/13:KU25.

 

V-ledamoten anmälde en reservation.

 

§ 11

Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:75 samt redogörelse 2012/13:RS4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld (KU26)

 

Utskottet inledde granskningen av KOM(2013) 231.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-05-30

Peter Eriksson

 

 

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:45

 

§ 1-10

§ 11

§ 12

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande