Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Skatteutskottets protokoll 2005/06:19

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-04-27

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:18.

 

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Det antecknades att utskottet gjort ett studiebesök hos Skatteverket i Solna den 25 april.

 

 

§ 3

Justering i lagen om trängselskatt
Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:198 jämte motioner.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU32.
Anmäldes reservation av c och särskilt yttrande av m, fp och kd att avlämnas senast fredagen den 28 april kl. 12.00.

 

 

§ 4

Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fortsattes behandlingen av yttrandet till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 jämte motion.

Utskottet justerade yttrande 2005/06:SkU4y.

Anmäldes avvikande mening av m, fp, kd och c att avlämnas senast tisdagen den 2 maj kl. 10.00.

 

 

§ 5  

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 maj kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 30/4 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           2006-03-09

 

 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:19

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Protokollsutdrag från lagutskottet: Överlämnande till skatteutskottet av olika lagförslag  i proposition 2005/06:124 om ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande

 

Inkomna skrivelser

 

 

Wanja Lundby-Wedin, LO

Inbjudan till skatteseminarium den 11 maj

 

VD Weine Wiqvist, Svenska Renhållningsverksföreningen (RFV) ang. uppvaktning

inför utskottet den 27 april

 

Gunnar Bergqvist, Föreningen Sveriges Kronofogdar

Prop. 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden

 

KG Linderholm, Bromma

S.k. boendeskatter samt kopia av skrivelse till Finansministern