Protokoll utskottssammanträde 2005/06:20

Skatteutskottets protokoll 2005/06:20

 

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20

 

DATUM

2006-05-02

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:19.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Det antecknades att utskottets delegation tagit emot en uppvaktning av Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) torsdagen den 27 april angående proposition 2005/06:125 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.

 

§ 3

Ett regionalt förhöjt grundavdrag

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU23.

Anmäldes reservation av m, fp, kd och c att avlämnas senast torsdagen den 4 maj kl. 13.00.

 

§ 4

Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser jämte motioner.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU27.

Anmäldes reservationer av fp och kd samt särskilt yttrande av m och c att avlämnas senast fredagen den 5 maj kl. 13.00.

 

§ 5

Beskattning av europakooperativ

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:36 Beskattning av europakooperativ.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU28.

 

§ 6

Mervärdesskatt vid upplåtelse av idrottsanläggning i vissa fall

Fortsattes behandlingen om frågan om utskottsinitiativ angående mervärdesskatt vid upplåtelse av idrottsanläggning i vissa fall (se protokoll 2005/06:8, § 1).

 

Utskottet noterade att det pågår en rättslig prövning i den aktuella frågan men att något avgörande i Regeringsrätten inte kan förväntas föreligga före sommaruppehållet. Utskottet konstaterade vidare att finansministern i en frågestund i kammaren uttalat att det aldrig varit lagstiftarens intention att idrottsrörelsen skall drabbas av moms på uthyrning av lokaler och att regeringen inte är främmande för att ändra i lagen om det skulle behövas för att den rådande ordningen skall gälla (kammarens protokoll 2005/06:37 anf. 43).

Mot bakgrund härav fann utskottet att det inte behövs något initiativ i frågan och avslog därför förslaget härom.

 

§ 7

Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006

Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006.

Ärendet bordlades i avvaktan att motionstiden går ut den 3 maj 2006.

 

§ 8

Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005

Föredrogs fråga om yttrande till finansutskottet över Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005.

Ärendet bordlades i avvaktan att motionstiden går ut den 5 maj 2006.

 

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 maj kl. 11.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:20

 

§ 1–

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 21/5 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande          

                                                                                           2006-04-27


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Meddelande om riksdagsbeslut m.m. 2005/06:23:

Peter Rådberg (mp) fortsätter som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 21 maj 2006 under Barbro Feltzings ledighet

 

Protokollsutdrag från finansutskottet:

Inhämtande av yttrande över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006

samt regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005

 

 

Inkomna skrivelser